Rolnictwo - studia pierwszego stopnia-inżynierskie niestacjonarme

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Rolnictwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa. Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
3
ZAL-O
Wykład
16
Technologie informacyjne
2
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia
4
10
2
II - Podstawowe
Chemia nieorganiczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
12
Mikrobiologia
3,5
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
12
14
2
Statystyka matematyczna w rolnictwie
2,5
EGZ
BRAK
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia
21
3
III - Kierunkowe
Agroekologia
3
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
8
14
2
Agrometeorologia
3
ZAL-OCENA
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia
8
14
2
Gleboznawstwo I
3
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia praktyczne
16
14
2
Melioracje
3
ZAL-OCENA
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia
8
10
2
Ochrona środowiska
2
ZAL-O
BRAK
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne
14
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
16
II - Podstawowe
Agrobotanika
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
16
Biochemia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
16
Chemia organiczna
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
12
Fizjologia zwierząt
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
8
16
III - Kierunkowe
Entomologia stosowana
5
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
12
18
6
Gleboznawstwo II
3,5
ZAL-O
EGZ
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Ćwiczenia terenowe
12
12
4
Podstawy rachunkowości
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
8
8
Przedsiębiorczość
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
8
8
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizjologia roślin
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
16
Genetyka roślin
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
12
16
III - Kierunkowe
Podstawy ogrodnictwa
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
16
Technika rolnicza
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
16
16
Żywienie zwierząt i paszoznastwo
4,5
ZAL-O
ZAL-EGZ
Wykład
Ćwiczenia
16
16
IV - Specjalnościowych
Doradztwo rolnicze
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
8
2
6
Mikroorganizmy w technologiach rolniczych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
12
Owady zapylające
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
16
Światowe rynki żywności
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
8
2
6
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Chemia rolna
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
24
Chów i hodowla zwierząt I
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
24
32
Fakultet kierunkowy I
1
ZAL-O
Wykład
8
Herbologia
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
16
20
Hodowla roślin
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
20
Ogólna uprawa roli i roślin
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
16
32
Łąkarstwo
3,5
ZAL-O
EGZ
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Ćwiczenia terenowe
21
8
3
IV - Specjalnościowych
Rośliny zielarskie
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
16
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Chów i hodowla zwierząt II
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
8
8
Ekonomika i organizacja rolnictwa
3,5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
8
8
8
Fitopatologia
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
12
24
Nasiennictwo
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
20
Szczegółowa uprawa roślin
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
16
20
IV - Specjalnościowych
Gospodarka składnikami pokarmowymi roślin
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
6
10
Regulatory wzrostu w uprawie i nawożeniu roślin
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
6
10
Rolnicze surowce energetyczne
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
12
Światowe systemy gospodarowania rolniczego
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
16
16
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Doradztwo technologiczno-ekonomiczne
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
16
Metody diagnostyczne w patofizjologii roślin
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
12
20
Obsługa subwencji rolniczych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
8
8
Szczegółowa uprawa roślin
4,5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
12
17
3
IV - Specjalnościowych
Gospodarka łąkowa na obszarach prawnie chronionych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
8
8
Inżynierski rachunek kosztów w rolnictwie
2
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
16
Praca inżynierska
2
ZAL
Ćwiczenia
0
Urządzanie i pielęgnacja ogrodów wiejskich
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
16
Środki ochrony roślin
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
6
10
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
16
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa
6

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
240
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fakultet kierunkowy II
1
ZAL-O
Wykład
8
Przechowalnictwo produktów rolnych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
16
Uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
8
16
Zarządzanie produkcją
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
8
8
IV - Specjalnościowych
Doradztwo w ochronie roślin
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
8
4
4
Grafika inżynierska
1
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
12
Międzynarodowe organizacje rolnicze
1
ZAL-O
Wykład
8
Praca inżynierska
13
ZAL
Ćwiczenia
0
Unijne wsparcie rozwoju obszarów wiejskich
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
8
8
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
16
SUMA
30,0