Entomologia stosowana

Applied entomology

2019L

Kod przedmiotu2001N1-ENSTOS
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającezoologia
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu biologii, chemii, ogólna wiedza o funkcjonowaniu organizmów żywych
Opis ćwiczeńCharakterystyka gromad: nicienie (Nematoda), ślimaki (Gastropoda), pajęczaki (Arachnoidea), owady (Insecta), oraz wybranych rzędów owadów: prostoskrzydłe (Orthoptera), pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera), pluskwiaki równoskrzydłe (Homoptera), wciornastki (Thysanoptera), muchówki (Diptera), motyle (Lepidoptera), chrząszcze (Coleoptera), błonkówki (Hymenoptera). Fitofagi zagrażające uprawom: zbóż, rzepaku, roślin okopowych, motylkowatych, warzyw, sadów. Szkodniki magazynów i przechowalni oraz upraw pod osłonami. Morfologia, biologia, szkodliwość, progi szkodliwości i metody zwalczania istotnych gospodarczo gatunków. Entomofauna pożyteczna agrocenoz (drapieżce, pasożyty, parazytoidy, owady zapylające), morfologia, biologia i znaczenie wybranych gatunków. Diagnostyka gatunków w terenie.
Opis wykładówrzyczyny masowych pojawów fitofagów. Czynniki abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne wpływające na populacje szkodników. Elementy ekonomiki ochrony roślin (straty, koszty, ekonomiczna efektywność zabiegów). Gatunki zagrażające uprawom z gromad: ptaki (Aves), ssaki (Mammalia). Profilaktyczne i interwencyjne metody ochrony upraw przed szkodnikami (kwarantanna, higieniczno-agrotechniczna, hodowla i uprawa odmian odpornych, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, biotechniczna, integrowana). Entomofauna pożyteczna w agrocenozach i możliwość jej praktycznego wykorzystania. Wirusy, riketsje, bakterie, grzyby, pierwotniaki jako patogeny owadów. Zasady monitoringu i metody oceny stopnia zagrożenia upraw. Prognozy, sygnalizacja i rejestracja gatunków szkodliwych. Organizacja ochrony roślin. Ochrona upraw przed szkodnikami w Integrowanej Produkcji
Cel kształceniaZapoznanie studentów z ekologią, biologią, szkodliwością i metodami zwalczania ważnych gospodarczo szkodników upraw rolniczych. Wypracowanie umiejętności diagnozowania gatunków.
Literatura podstawowa1) Boczek J., Lewandowski M., Nauka o szkodnikach roslin uprawnych, t. I, SGGW Warszawa, 2016 2) Ciepielewska d., Kordan B., Sądej W., Ciepielewska D., Kordan B., Sądej W., Szkodniki roslin uprawnych , UWM Olsztyn, 2001 3) Wilkaniec Barbara, Entomologia, t. I, II, PWRiL Poznań, 2009
Literatura uzupełniająca1) Syngenta, IOR, wyd. petit-m warszawa , Atlas szkodników kukurydzy, 2005r., tom 2) Mrówczyński Marek, wyd. PWRiL Poznań, Integrowana ochrona upraw rolniczych, 2013r., tom I, II 3) Syngenta, IOR, wyd. petit-m Warszawa, Atlas szkodników rzepaku, 2005r., tom
Uwagi-