Rolnictwo - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Rolnictwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa. Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
3
ZAL-O
Wykład
45
Technologie informacyjne
2
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia
10
18
2
II - Podstawowe
Chemia nieorganiczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Mikrobiologia
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Statystyka matematyczna w rolnictwie
2,5
EGZ
BRAK
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia
27
3
III - Kierunkowe
Agroekologia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Agrometeorologia
3
ZAL-OCENA
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Gleboznawstwo I
3
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia praktyczne
20
27
3
Melioracje
3
ZAL-OCENA
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Ochrona środowiska
2
ZAL-O
BRAK
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne
27
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizjologia roślin
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Genetyka roślin
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Podstawy ogrodnictwa
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Technika rolnicza
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Żywienie zwierząt i paszoznastwo
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Doradztwo rolnicze
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
5
10
Mikroorganizmy w technologiach rolniczych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Owady zapylające
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Światowe rynki żywności
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Chemia rolna
4,5
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne
15
42
3
Chów i hodowla zwierząt I
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
45
45
Herbologia
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Hodowla roślin
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Ogólna uprawa roli i roślin
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
Łąkarstwo
3,5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
15
24
6
IV - Specjalnościowych
Rośliny zielarskie
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
25
SUMA
27,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Chów i hodowla zwierząt II
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Ekonomika i organizacja rolnictwa
3,5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
15
15
Fitopatologia
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Nasiennictwo
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Szczegółowa uprawa roślin
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
IV - Specjalnościowych
Gospodarka składnikami pokarmowymi roślin
2
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia projektowe
10
10
10
Regulatory wzrostu w uprawie i nawożeniu roślin
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Rolnicze surowce energetyczne
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
15
30
Światowe systemy gospodarowania rolniczego
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Doradztwo technologiczno-ekonomiczne
2

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
10
20
Metody diagnostyczne w patofizjologii roślin
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Obsługa subwencji rolniczych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Szczegółowa uprawa roślin
0
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
15
26
4
IV - Specjalnościowych
Gospodarka łąkowa na terenach chronionych
2
Inżynierski rachunek kosztów w rolnictwie
2
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
Praca inżynierska
0
ZAL
Ćwiczenia
0
Urządzanie i pielęgnacja ogrodów wiejskich
2
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Środki ochrony roślin
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
10
20
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa
6

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
240
SUMA
21,5

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fakultet kierunkowy
0
Przechowalnictwo produktów rolnych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego
1
Uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Zarządzanie produkcją
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
IV - Specjalnościowych
Doradztwo w ochronie roślin
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
7
8
Grafika inżynierska
1
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
20
Międzynarodowe organizacje rolnicze
1
ZAL-O
Wykład
15
Praca inżynierska
0
Unijne wsparcie rozwoju obszarów wiejskich
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
17,0