Informacja patentowa

Patent law regulations

2019Z

Kod przedmiotu2000SX-IPAT
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak wymagań wstępnych.
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówPojęcia i określenia podstawowe: własność przemysłowa, patenty, wynalazki, ochrona patentowa, wzory: przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, prawa ochronne, prawa z rejestracji. Prawo autorskie i ich ochrona. Prawa pokrewne. Własność przemysłowa w oparciu o ustawę „Prawo Własności Przemysłowej”. System ochrony własności przemysłowej. Patenty i wynalazki jako przedmioty patentu. Historia patentu i podstawy polityki patentowej. Cel ochrony patentowej. Treść i zakres patentu. Procedura uzyskiwania patentu. Informacja patentowa w aspekcie międzynarodowym. Prawo autorskie w Unii Europejskiej. Prawo autorskie w Internecie. Umowy o przeniesienie praw. Wzory użytkowe i przemysłowe, a system ich ochrony.
Cel kształceniaNauczenie rozumienia prawnych, normatywnych i praktycznych aspektów patentowania i ochrony różnych rodzajów utworów (wynalazek, patent, wzór przemysłowy i użytkowy, know-how). Przedstawienie podstaw, zasad, celów i najważniejszych regulacji w zakresie polskiego i europejskiego prawa autorskiego.
Literatura podstawowa1) Załucki M.,, Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze., wyd. Warszawa, , 2008 2) Załucki M.,, Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego., wyd. Warszawa,, 2008 3) Barta J., Markiewicz R.,, Prawo autorskie., wyd. Warszawa, , 2008 4) Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013., wyd. Warszawa,, 2010 5) Kotarba W., Komentarz do prawa wynalazczego. , wyd. PARK,Bielsko-Biała,, 1995 6) Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne., Warszawa, , 2006 7) Barta J.,Markiewicz R., Prawo autorskie ,OW KUWER, , Warszawa,, 2008 8) Praca pod red. U. Promińskiej., Prawo własności przemysłowej. , Warszawa, , 2005
Literatura uzupełniająca
UwagiObecność obowiązkowa na zajęciach.