Biochemia

Biochemistry

2019L

Kod przedmiotu2001S1-BIOCH
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia nieorganiczna, chemia organiczna, biochemia
Wymagania wstępneznajomość budowy komórki, umiejętność posługiwania się pipetą automatyczną i szkłem miarowym; znajomośc nazewnictwa o obsługi podstawowych urządzeń laboratoryjnych tj. wirówki, wagi, spektrofotometru.
Opis ćwiczeńAminokwasy, białka roślinne i zwierzęce, tłuszcze, węglowodany, kwasy nukleinowe, barwniki - reakcje charakterystyczne, oznaczanie ilościowe, chromatografia, izolowanie z mieszanin. Wpływ czynników zewnętrznych, inhibitorów i stymulatorów na aktywność wybranych enzymów.
Opis wykładówBudowa, właściwości fizyko-chemiczne i występowanie podstawowych związków organicznych w świecie roślin i zwierząt. Biosynteza, funkcje fizjologiczne, przemiany i degradacja: aminokwasów, białek, węglowodanów, lipidów, kwasów nukleinowych, hormonów, barwników. Budowa i funkcje błon biologicznych. Enzymy, koenzymy, witaminy i mechanizm katalizy enzymatycznej jako podstawa życia na ziemi. Procesy oddychania tlenowego i beztlenowego - związki wysokoenergetyczne. Hormony roślinne, regulacja podstawowych procesów metabolicznych, mechanizm działania w warzywnictwie, kwiaciarstwie i sadownictwie. Podstawy biochemii warzyw i owoców. Skład chemiczny a wartość odżywcza i zdrowotna podstawowych warzyw i owoców dostępnych na rynku konsumenta. Zastosowanie hormonów roślinnych w sadownictwie.
Cel kształcenia1. Zapoznanie studentów z budową, właściwościami i podstawowymi przemianami biomolekuł (aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, enzymów cukrowców, lipidów, barwników, hormonów) w organizmach roślinnych i zwierzęcych. 2. Podstawowe procesy życia-komórka-tkanka-organizm-regulacja hormonalna. 3. Rośliny transgeniczne a bioróżnorodność, znaczenie dodatnie i ujemne GMO w życiu człowieka. 4. Ochrona roślin a biochemia. Zastosowanie hormonów roślinnych w ogrodnictwie i sadownictwie
Literatura podstawowa1) Zalewski K., Kostyra E., Krawczuk S., Łogin A., Weidner S., Lahuta L.B. , Ćwiczenia z biochemii. , Wyd. UWM Olsztyn, 2003 2) Kulka K., Rejowski A. , Biochemia, . Wyd. ART Olsztyn. , 1988 3) Minakowski W., Weidner S., Biochemia kręgowców., Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. , 2007 4) Stryer L. , Biochemia , Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. , 1997 5) Bańkowski E. , Biochemia , MedPhaem Polska Wrocław, 2006
Literatura uzupełniająca1) Kłyszejko-Stefanowicz L., wyd. PWN Warzawa, Ćwiczenia z biochemii, 1982r., tom 2) Kączkowski J., wyd. PWN Warszawa, Biochemia roślin, 1985r., tom 2
Uwagi