Chemia nieorganiczna

Inorganic chemistry

2019Z

Kod przedmiotu2001S1-CHNI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej na poziomie szkoły średniej.
Opis ćwiczeńZasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym.Wybrane reakcje zachodzace w roztworach wodnych. Analiza jakościowa wybranych kationów i aninów, analiza soli. Cząsteczkowy i jonowy zapis reakcji chemicznych. Reakcje utleniania i redukcji w zapisie cząsteczkowym i jonowym. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu i związane z tym obliczenia. Laboratoryjny pomiar pH roztworów. Ilościowe oznaczenia alkacymetryczne, manganometryczne i kompleksometryczne.
Opis wykładówBudowa atomu: podpowłoki, orbitale. Wiązania chemiczne. Charakterystyka związków nieorganicznych. Iloczyn rozpuszczalności; immobilizacja osadów w środowisku naturalnym. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Roztwory. Iloczyn jonowy wody. Równowagi kwasowo-zasadowe w roztworach wodnych. Wykładnik wodorowy pH. Znaczenie pH w naukach rolniczych. Obliczenia pH mocnych i słabych elektrolitów. Hydroliza soli. Roztwory buforowe. Związki kompleksowe. Reakcje utleniania i redukcji. Elementy ilościowej analizy objętościowej: alkacymetria, kompleksonometria, manganometria.
Cel kształceniaZgłębienie mechanizmu procesów chemicznych. Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz wykonywania prostych analiz chemicznych i interpretowania ich wyników. Kształtowanie pracy w zespole przy zachowaniu zasad BHP.
Literatura podstawowa1) Smoczyński L., Wardzyńska R., "Zarys chemii ogólnej i analitycznej", , UWM Olsztyn, 2013 2) Wiśniewski W., Majkowska H., "Chemia ogólna i nieorganiczna", UWM Olsztyn, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi