Chemia organiczna

Organic chemistry

2019L

Kod przedmiotu2001S1-CHOR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z chemi ogólnej i organicznej na poziomie liceum ogólnokształcącego.
Opis ćwiczeńWybrane metody oczyszczania związków organicznych: krystalizacja, ekstrakcja, destylacja, sublimacja. Reakcje charakterystyczne poszczególnych grup związków organicznych. Elementy preparatyki organicznej - . Synteza kwasu 2,5-dimetylobenzenosulfonowego, Otrzymywanie popularnych leków – aspiryny. Wykorzystanie metod klasycznej analizy ilościowej do oznaczania związków organicznych. Ćwiczenia w zależności od potrzeb podzielone są na część audytoryjną i laboratoryjną.
Opis wykładówBudowa związków organicznych, typ hybrydyzacji atomów węgla w związkach organicznych, rodzaje wiązań, rodzaje izomerii, grupy funkcyjne. Aktualne zasady nazewnictwa związków organicznych. Synteza, zastosowanie, właściwości fizyczne i chemiczne wybranych grup związków organicznych. Estry, woski, tłuszcze – biologiczne znaczenie tych związków. Aminy, alkaloidy, aminokwasy, białka – budowa, właściwości, znaczenie fizjologiczne i biochemiczne. Węglowodany – budowa, zasady nazewnictwa i ich znaczenie w przyrodzie.
Cel kształceniaPoznanie budowy materii, rodzajów wiązań chemicznych i struktury cząsteczek związków organicznych. Nomenklatura związków organicznych. Zgłębienie mechanizmu procesów chemicznych. Nabycie umiejętności: posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym, wykonywania prostych analiz i syntez związków organicznych oraz interpretowania ich wyników. Opanowanie podstaw chemii chemii organicznej, potrzebnych w dalszym toku studiów, np. biochemii, fizykochemii wody i ścieków, chemii środowiska etc.
Literatura podstawowa1) Łuczyński M.K., Wilamowski J., Góra M., Kozik B., Smoczyński L, "Podstawy chemii organicznej. Teoria i praktyka", UWM Olsztyn, 2008 2) Morison R.T., Boyd R.N., "Chemia organiczna", PWN Warszawa, 1990
Literatura uzupełniająca1) Hart D., J., Hart H.,, wyd. PZWL, "Chemia organiczna. Kurs podstawowy, 2008r., tom
Uwagibrak