Gleboznawstwo I

Soil science I

2019Z

Kod przedmiotu2001S1-GLEBI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającebiologia, chemia, fizyka, geografia
Wymagania wstępnewiedza, umiejętności i kompetencje na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńRozpoznawanie minerałów glebotwórczych. Rozpoznawanie skał magmowych, metamorficznych, osadowych okruchowych (luźnych i scementowanych), organogenicznych, chemicznych i ocena ich podatności na procesy glebotwórcze. Uziarnienie gleb – określanie i laboratoryjne oznaczanie składu frakcyjnego i granulometrycznego gleb. Laboratoryjne oznaczanie właściwości fizycznych (wilgotności, gęstości, porowatości), chemicznych (odczynu, węglanu wapnia, pojemności sorpcyjnej) i powietrzno-wodnych gleb.
Opis wykładówPodstawowe wiadomości o budowie ziemi. Minerały i skały litosfery – geneza oraz wartość użytkowa i glebotwórcza. Formy terenu procesów glacjalnych, fluwioglacjalnych, peryglacjalnych, eolicznych i fluwialnych. Gleba jako element środowiska przyrodniczego i krajobrazu. Funkcje gleby. Części składowe gleby. Właściwości fizyczne, chemiczne, wodne i biologiczne gleb. Odczyn i właściwości sorpcyjne gleb.
Cel kształceniaPoznanie składu mineralogicznego i petrograficznego gleb oraz nabycie umiejętności rozpoznawania utworów z których wykształciły się gleby. Znajomość procesów glebotwórczych oraz czynników kształtujących rzeźbę litosfery. Wskazanie metod i praktyczne oznaczanie właściwości chemicznych i powietrzno-wodnych gleb. Zrozumienie wpływu procesów glebotwórczych na kształtowanie się właściwości i żyzności gleb.
Literatura podstawowa1) Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2004., "Badania ekologiczno-gleboznawcze", Wyd. Nauk. PWN,, 2004, s. 344 2) Hillel D., „Gleba w środowisku”, Wyd. Nauk PWN, 2012, s. 344 3) Łachacz A. (Red.), "Zarys geologii i geomorfologii", UWM Olsztyn, , 2015, s. 117 4) Łachacz A. (Red.), "Właściwości gleb", UWM Olsztyn,, 2007, s. 67 5) Mocek A. (Red.), „Gleboznawstwo”, Nauk. PWN SA , 2015, s. 571 6) Zawadzki S. (Red.),, "Gleboznawstwo", PWRiL, 1999, s. 560
Literatura uzupełniająca1) Mocek A., Drzymała S., Maszner P., wyd. AR Poznań, "Geneza analiza i klasyfikacja gleb", 1997r., tom , s.416s.
Uwagićwiczenia laboratoryjne