Gleboznawstwo II

Soil science II

2019L

Kod przedmiotu2001S1-GLEBII
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia, Biologia, Fizyka, Geografia
Wymagania wstępneZaliczenie przedmiotu Gleboznawstwo I
Opis ćwiczeńOkreślenie cech morfologicznych (barwy, struktury, tekstury) poziomów genetycznych i diagnostycznych gleb. Rozpoznawanie jednostek systematyki gleb z wykorzystaniem monolitów glebowych. Treść i wykorzystanie map klasyfikacji bonitacyjnej, siedlisk leśnych i glebowo-rolniczych. Opisywanie gleb mineralnych i organicznych w wybranych formach terenu okolic Olsztyna
Opis wykładówCechy morfologiczne, procesy glebotwórcze i jednostki systematyki gleb. Bonitacja i waloryzacja gleb. Klasy bonitacyjne gleb i kompleksy rolniczej przydatności. Zasoby glebowe Polski i struktura ich użytkowania. Wymagania glebowe roślin rolniczych sadowniczych i warzywniczych. Zagrożenia, ochrona i rekultywacja gleb.
Cel kształceniaZdobycie umiejętności rozpoznawania podstawowych typów gleb oraz określenie ich wartości i przydatności użytkowej. Treść i wykorzystanie map klasyfikacji przyrodniczej gleb oraz klasyfikacji bonitacyjnej, glebowo-rolniczych i siedlisk leśnych. Zapoznanie z metodami i zasadami klasyfikacji bonitacyjnej gleb użytków rolnych, gruntów pod lasami i wodami oraz gruntów zrekultywowanych.
Literatura podstawowa1) Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., "Badania ekologiczno-gleboznawcze", Wyd. Nauk. PWN, 2004, s. 344 2) Hillel D., ,„Gleba w środowisku”, Wyd. Nauk. PWN, 2012, s. 344 3) Łachacz A. (Red.), "Morfologia, systematyka i kartografia gleb.", Wyd. UWM Olsztyn, 2010, s. 107 4) Mocek A. (Red.), „Gleboznawstwo", Wyd. Nauk. PWN SA, 2015, s. 571 5) Zawadzki (Red.), "Gleboznawstwo", PWRiL, 1999, s. 560
Literatura uzupełniająca1) Roczniki Gleboznawcze - praca zbiorowa, wyd. PTG, t. 63/3, "Systematyka gleb Polski - wydanie 5", 2011r., tom , 193s. 2) Bednarek R., Prusinkiewicz Z., wyd. Wyd. Naukowe PWN , "Geografia gleb", 1997r., tom , 287s.
UwagiZajęcia terenowe.