Ochrona środowiska

Environmental protection

2019Z

Kod przedmiotu2001S1-OCHROSRO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającechemia, botanika, gleboznawstwo
Wymagania wstępnepodstawy pracy w laboratorium, podstawy gleboznawstwa
Opis ćwiczeńZasady BHP w laboratorium, program zajęć, warunki zaliczenia przedmiotu. Jakościowe określanie sorpcji metali ciężkich przez różne rodzaje gleb. Oznaczanie glinu wymiennego w glebach. Oznaczanie zawartości Cu w glebach zanieczyszczonych metodą ASA. Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów i azotu amonowego w wodach powierzchniowych. Oznaczanie zasadowości Fi M w wodach. Wpływ metali ciężkich na kiełkowanie roślin. Podstawy chromatografii.
Opis wykładówStan środowiska przyrodniczego. Właściwości i źródła metali ciężkich w środowisku. Wody powierzchniowe, podziemne - zanieczyszczenie, skutki, ochrona prawna wód powierzchniowych, środowiska morskiego. Gleba – przyczyny degradacji, skutki, ochrona i rekultywacja. Bioremediacja: podstawowa, biostymulacja, bioaugmentacja, fitoremediacja. Wpływ metali ciężkich na plonowanie i jakość roślin oraz na zdrowie ludzi i zwierząt.
Cel kształceniaCelem nauczania przedmiotu jest poznanie zagrożeń i przemian zachodzącymi w środowisku w wyniku jego zanieczyszczenia
Literatura podstawowa1) B.J. Alloway, D.C. Ayers, Chemiczne podstawy zanieczyszczania środowiska 3) Grochowicz, J. Korytkowski, 1999r., "Ochrona przyrody i wód", wyd. WSiP, 4) G. Dobrzański, B.M. Dobrzańska, D. Kiełczewski, 1997r., "Ochrona środowiska przyrodniczego", wyd. Ekonomia i Środowisko, 5) J. Golimowski, S. Rubel, M. Siemieński, , 1994r., "Chemia w badaniu środowiska naturalnego", wyd. WSiP, 6) Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999r., "Biogeochemia pierwiastków śladowych", wyd. PWN., t. 1, wyd. PWN, 1999, s. 1-421 2) E. Pyłka-Gutowska, Ekologia z ochroną środowiska, t. 1, wyd. Oświata, 1999, s. 1-89
Literatura uzupełniająca1) , 1) Namiernik J., Jamrógiewicz Z, 1999r., "Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska", wyd. PWN, 2) O’Neill P, 1998r., "Chemia środowiska", wyd. PWN, 3) Zakrzewski S.Z, 2000r., "Podstawy toksykologii środowiska", wyd. PWN., ,
Uwagi