Hodowla roślin

Plant breeding

2018L

Kod przedmiotu2001S1-HODROS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceGenetyka roślin, fizjologia roślin
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza zakresu genetyki roślin oraz procesów fizjologicznych zachodzących w organizmach roślin
Opis ćwiczeńBiologia kwitnienia roślin uprawnych. Genetyczne podstawy hodowli gatunków samo- i obcopłodnych. Hodowla krzyżówkowa – rodzaje krzyżówek i sposoby ich wykonywania. Mieszańce oddalone. Dziedziczenie cech jakościowych i ilościowych. Zasady wykonywania selekcji w hodowli roślin. Podstawowe formy oceny materiałów hodowlanych. Hodowla odpornościowa na najważniejsze stresowe czynniki abiotyczne (mróz i susza) i biotyczne (patogeny roślin). Ocena zdolności kombinacyjnej i zasady tworzenia mieszańców heterozyjnych. Hodowla zbóż. Hodowla roślin okopowych. Hodowla roślin przemysłowych. Hodowla roślin motylkowatych. Organizacja hodowli roślin w Polsce i na świecie
Opis wykładówMiejsce hodowli wśród nauk rolniczych, zarys historyczny, terminologia stosowana w hodowli roślin, metody hodowli. Pojęcie odmiany rolniczej. Organizacja przed- i porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w Polsce. Ocena, rejestracja i ochrona odmian. Ośrodki pochodzenia plazmy zarodkowej. Ochrona zasobów genowych roślin uprawnych - banki genów, kolekcje i ich zadania. Odziedziczalność cech i postęp genetyczny. Hodowla rekombinacyjna, heterozyjna i mutacyjna. Indukowanie poliploidalności. Wykorzystanie kultur tkankowych w hodowli roślin. Rośliny transgeniczne - sposoby uzyskiwania, właściwości, dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy hodowli nowych odmian z wykorzystaniem transformacji genetycznej. Jakościowy i odpornościowy kierunek hodowli. Specyfika hodowli odmian rolniczych przydatnych dla rolnictwa ekologicznego
Cel kształceniaUświadomienie konieczności poszukiwania i indukowania nowej zmienności genetycznej roślin uprawnych.Zapoznanie z metodami stosowanymi w twórczej i zachowawczej hodowli roślin.Zaznajomienie z metodami biotechnologicznymi wykorzystywanymi we współczesnej hodowli roślin. Zapoznanie z metodami statystycznymi stosowanymi we współczesnej hodowli roślin. Zapoznanie z kierunkami hodowli najważniejszych roślin rolniczych
Literatura podstawowa1) Michalik B. (red.), Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii., PWRiL, 2009 2) Kuraczyk A., Packa D., Wiwart M., Hodowla roślin. Materiały pomocnicze do ćwiczeń., UWM Olsztyn, 2003 3) Malepszy S. (red.), , Biotechnologia roślin, PWN, 2009
Literatura uzupełniająca1) Acquaah G., wyd. Wiley, Principles of Plant Genetics and Breeding, 2nd Edition, 2012r., tom
Uwagi