Obsługa subwencji rolniczych

Agricultural subvention service

2019L

Kod przedmiotu2001S1-OBSLSUBRO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceb
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńSubwencje rolnicze – podstawowe terminy i pojęcia. Zasady wypełniania wniosku o płatności obszarowe. Zasady wypełniania załączników graficznych. Wypełnianie wniosków o płatności w oparciu o przygotowane założenia. Analiza wniosków, omawianie kwestii problemowych. Plan działalności rolnośrodowiskowej - analiza pod kątem zasad przygotowywania planu. Wnioski o płatności rolnośrodowiskowe – zasady wypełniania.
Opis wykładówWspólna Polityka Rolna UE – cele zasady i reformy. Instytucje związane z kreowaniem i wdrażaniem polityki rolnej ze szczególnym uwzględnieniem roli ARiMR. Zasady subwencjonowania rolnictwa w ramach WPR. Rodzaje płatności i wysokości wsparcia. Standardy w ochronie środowiska (cross-compliance). Subwencje prośrodowiskowe. Sankcje karne – wysokość sankcji, zasady i kryteria ich naliczania.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania WPR oraz zasadami subwencjonowania rolnictwa.
Literatura podstawowa1) S. Szumski, Wspólna Polityka Rolna oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej , Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2012 2) Stankiewicz D., Wspólna Polityka Rolna, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/2A78EBD0AA49C2EAC1257799003E0656/$file/WPR.pdf , 2012
Literatura uzupełniająca1) , www.minrol.pl, Obowiązująca legislacja krajowa (ustawy, rozporządzenia wykonawcze) www.minrol.pl, "Obowiązująca legislacja unijna (Rozporządzenia Rady WE, Rozporządzenia Komisji WE)"., ,
Uwagi