Biochemia gleby

Soil Biochemistry

2022Z

Kod przedmiotu01N2-BIOCHGLEBY
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Podstawowe procesy biochemiczne zachodzące w środowisku glebowym. Charakterystyka enzymów glebowych. Istota procesów syntezy i rozkładu związków organicznych w glebie. Znaczenie procesów oksydoredukcyjnych w żyzności gleby. Rola enzymów w procesach nitryfikacji i denitryfikacji. Przygotowanie materiału glebowego do oznaczenia aktywności enzymów. Rola w metabolizmie gleby wybranych enzymów. Oznaczenie aktywności nitryfikacyjnej gleby. Określenie żyzności gleby na podstawie aktywności enzymatycznej. Konstrukcja biochemicznych wskaźników jakości gleby.
Opis wykładów.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami biochemicznymi zachodzącymi w środowisku glebowym oraz metodami oznaczania aktywności wybranych enzymów glebowych.
Literatura podstawowa1) Paul E.A., Clark F.E., Mikrobiologia i biochemia gleb, UMCS Lublin, 2000, s. 400 2) Kucharski J., Wyszkowska J.,, Ćwiczenia z biochemii gleby, wyd. UWM Olsztyn, 2005 3) Burns R.G., Dick R.P., Enzymes in the Environment, wyd. Word Wide Web, 2002
Literatura uzupełniająca1) Alef K., Nannipieri P., wyd. wyd. Academic Press., Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry, 1998r., tom 2) Berg J.M., Stryer L., Tymoczko J.L. ,, wyd. PWN Warszawa, Biochemia, 2009r., tom
UwagiZajęcia laboratoryjne mogą odbywać się maksymalnie w 16. osobowych grupach.