Statystyka i doświadczalnictwo

Statistics and Experimentation

2021L

Kod przedmiotu01N2-SID
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKOMPUTEROWE:Rachunek prawdopodobieństwa. Analiza statystyczna danych z próby. Rozkład normalny. Standaryzacja zmiennych. Wnioskowanie statystyczne. Test dla różnicy między dwiema średnimi. Analiza wariancji jedno- i wieloczynnikowa (ANOVA). Regresja i korelacja. Test chi-kwadrat.
Opis wykładówIA KOMPUTEROWE:Rachunek prawdopodobieństwa. Analiza statystyczna danych z próby. Rozkład normalny. Standaryzacja zmiennych. Wnioskowanie statystyczne. Test dla różnicy między dwiema średnimi. Analiza wariancji jedno- i wieloczynnikowa (ANOVA). Regresja i korelacja. Test chi-kwadrat. .
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J. Puzio-Idźkowska M., Statystyka dla przyrodników z przykładami i zadaniami, UWM Olsztyn, 2003, s. 129 2) anuszewicz E. K., Puzio-Idźkowska M., Doświadczalnictwo rolnicze. Przewodnik do ćwiczeń, UWM Olsztyn, 2003, s. 177 3) Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN Warszawa, 1999, s. 282 4) Szczepański K., Rejman S., Metodyka badań sadowniczych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1987, s. 216
Literatura uzupełniająca
Uwagi