Specjalizacyjne seminarium magisterskie

Graduate Seminar in the Specialty Area

2022L

Kod przedmiotu01N2-SPSM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:ĆWICZENIA:Indywidualna i zespołowa praca dyplomantów: prezentacja wybranych zagadnień badawczych na podstawie literatury. Opracowanie przeglądu literatury z zakresu zagadnień kierunku kształcenia i opracowanie zagadnień egzaminu dyplomowego. Metodologia badań naukowych w zakresie architektury krajobrazu. Metodologia przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej. Konstrukcja pracy magisterskiej i podział na rozdziały i ich zawartość. Wybór problemu i tematu badawczego. Prezentacja aktualnego stanu wiedzy na wybrany temat pracy dyplomowej. Omówienie zakresu i metodyki badań. Opisowa i graficzna prezentacja wyników. Interpretacja wyników badań i ich konfrontacja z piśmiennictwem. Formułowanie konkluzji i wnioskowanie.
Opis wykładówxxx
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Apanowicz J., Metodologia ogólna , Wydawnictwo Diecezji IVlplińskiej „BERNARDINUM" , 2002 2) January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi