Zarządzanie kapitałem ludzkim

Human Resources Management

2022L

Kod przedmiotu01N2-ZKL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania
Wymagania wstępneZnajomość funkcji zarządzania
Opis ćwiczeń
Opis wykładówMiejsce i rola zarządzania kapitałem ludzkim wśród innych dyscyplin naukowych. Najważniejsze zadania zarządzania kapitałem ludzkim. Funkcje zarządzania kapitałem ludzkim. Kultura kierowania. Zasób ludzki-cechy ludzi. Japoński model polityki kadrowej. Wewnętrzny rynek pracy - harmonizacja ilościowa. Motywacja, wpływ, efekty, strategie. Diagnozowanie potrzeb kadrowych w organizacji. Planowanie zatrudnienia. Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej. Wykorzystanie i rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie poprzez dobór wewnętrzny i zewnętrzny pracowników. Kierowanie karierą. Znaczenie ocenienia w kształtowaniu rozwoju pracowników. Płace w gospodarce rynkowej. Kontakty psychologiczne. Planowanie osobistego rozwoju. Samozarządzanie i zmiana. ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Charakterystyka stanowiska pracy i wymagań w stosunku do kandydata. Przygotowanie CV i listu motywacyjnego. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna – wady i zalety. Ocena przydatności pracownika. Wynagrodzenie pracownika. Szkolenia pracowników i ocena ich przydatności. Płaca, wynagrodzenia i ich rodzaje, obciążenia płac.
Cel kształceniaCelem nauczania przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy w zakresie teoretycznych podstaw zarządzania zasobami ludzkimi. Celem praktycznym przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania w procesie zarządzania zasobami ludzkimi podstawowych metod i technik.
Literatura podstawowa1) Armstrong Michael, Zarządzanie zasobami ludzkimi (strategia i działanie), Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1996 2) Czubasiewicz Halina, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Akademickie, Warszawa, 2001 3) Walkowiak Ryszard, Zarządzanie zasobami ludzkimi: kompetencje, nowe trendy, efektywność, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowanictwa ,,Dom Organizatora”, 2007
Literatura uzupełniająca1) Woźniak Jacek, wyd. Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Współczesne systemy motywacyjne, 2012r., tom
Uwagi