Zarządzanie i planowanie strategiczne

Management and strategic planning

2021L

Kod przedmiotu01N2-ZPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Wprowadzenie do zarządzania strategicznego. 2. Model zarządzania strategicznego. 3. Podstawowe strategie przedsiębiorstwa. 4. Strategie konkurencyjne. 5. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. 6. Metody portfelowe jako narzędzie badania pozycji rynkowej przedsiębiorstw. 7. Kompleksowe metody analizy strategicznej. 8. Rola analizy finansowej w kompleksowej diagnozie strategicznej przedsiębiorstwa. 9. Koncepcja i model planowania strategicznego. 10. Misja i wizja przedsiębiorstwa. 11. Cele strategiczne przedsiębiorstwa. 12. Potencjał przedsiębiorstwa i jego ocena. 13. Analiza otoczenia ogólnego przedsiębiorstwa. 14. Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa. 15. Metody badania otoczenia konkurencyjnego.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:Rozwiązywanie praktycznych zadań z wykorzystaniem różnych metod zarządzania i planowania strategicznego, takich jak: scenariusz stanów otoczenia, model "5 sił" Portera, analiza atrakcyjności sektora, mapa grup strategicznych, cykl życia produktu, macierz BCG, analiza SWOT, analiza TOWS, macierz SPACE, analiza luki strategicznej, strategiczna karta wyników (BSC) Balanced Scorecard.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Rozwiązywanie praktycznych zadań z wykorzystaniem różnych metod zarządzania i planowania strategicznego, takich jak: scenariusz stanów otoczenia, model "5 sił" Portera, analiza atrakcyjności sektora, mapa grup strategicznych, cykl życia produktu, macierz BCG, analiza SWOT, analiza TOWS, macierz SPACE, analiza luki strategicznej, strategiczna karta wyników (BSC) Balanced Scorecard.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem , PWE Warszawa, 2003 2) Krukowski K., Kulas-Klimaszewska I. K., Planowanie strategiczne - wybrane metody, APIS, Olsztyn, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi