Ochrona roślin - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Rolnictwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent studiów II stopnia rolnictwo posiada umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, a także wykazywania inicjatywy twórczej i podejmowania decyzji. Posiada pogłębioną wiedzę w danej specjalności, a także znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Ma umiejętności metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych. Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania pracy badawczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie poniżej wymienione efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) Posiada rozszerzoną wiedzę dostosowaną do kierunku rolnictwo z zakresu biologii, chemii i fizyki, ma rozszerzoną wiedzę z zakresu agrobiotechnologii, w tym: biologii molekularnej, bioinformatyki i nauk pokrewnych
  b) Prezentuje zaawansowaną wiedzę z zakresu statystyki matematycznej wykorzystywanej w badaniach rolniczych
  c) Ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności
  d) Posiada wiedzę z zakresu metod zarządzania przedsiębiorstwem, zna metody i narzędzia umożliwiające racjonalizację czynników wytwórczych (ziemi, pracy, kapitału)
  e) Zna rolę rolnictwa w gospodarce narodowej, charakteryzuje czynniki produkcji i możliwości ich substytucji
  f) Zna pojęcia z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz systemy prawnego zarządzania bezpieczeństwem żywności
  g) Ma wiedzę związaną z antropogenicznym przekształcaniem środowiska naturalnego i wpływem tych procesów na ekosystemy oraz zachowanie bioróżnorodności
  h) Wykazuje znajomość zaawansowanych technologii i narzędzi pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał rolnictwa w celu poprawy jakości życia człowieka
  i) Zna zasady opracowania i wdrażania strategii i programów służących stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich
  j) Ma pogłębioną wiedzę z zakresu technicznych rozwiązań stosowanych we współczesnym rolnictwie
  k) Ma pogłębioną wiedzę na temat technologii konwersji biomasy do ciekłych paliw przyjaznych środowisku i jej wpływu na rozwój obszarów wiejskich
  l) Ma pogłębioną wiedzę z zakresu racjonalnego wykorzystania przestrzeni rolniczej w rozwoju obszarów wiejskich, zna zasady wyceny i obrotu ziemią rolniczą
  m) Zna ogólne założenia metodyczne badań eksperymentalnych, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki badań agrotechnicznych, w tym zasad planowania doświadczeń a także prowadzenia, modelowania, organizacji i nadzoru nad przebiegiem doświadczeń
  n) Zna zasady działania specjalistycznych przyrządów pomiarowych będących na wyposażeniu laboratoriów, maszyn i urządzeń oraz ich przydatność w rolnictwie stosowanym
  o) Zna zasady funkcjonowania instrumentów polityki rolnej i strukturalnej kraju i UE, ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania sektora agrobiznesu i innowacji oraz znaczenia kapitału społecznego i ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich
  p) Ma pogłębioną wiedzę z zakresu możliwości i źródeł finansowania przedsięwzięć w rolnictwie i jego otoczeniu
  q) Posiada wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej, zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz źródeł informacji patentowej
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) Gromadzi, poddaje krytycznej analizie oraz w sposób twórczy przetwarza różne formy informacji w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zadania
  b) Prezentuje opracowane materiały, własne stanowisko i poglądy z wykorzystaniem różnych form przekazu
  c) Świadomie wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne w zakresie zbierania danych, obliczeń, symulacji, interpretacji oraz prezentacji wyników
  d) Planuje i realizuje zadanie badawcze, projektowe lub eksperyment naukowy z zakresu rolnictwa, które prowadzą do uzyskania odpowiedzi na postawione pytania i kończą się sformułowaniem poprawnych wniosków
  e) Opracowuje statystycznie układy doświadczalne i ocenia prawdopodobieństwo istotności zjawisk przyrodniczych oraz ekonomicznych
  f) Posiada umiejętność samodzielnego przeprowadzenia analizy ilościowej materiału roślinnego i glebowego, umie obsługiwać podstawową aparaturę pomiarową
  g) Wskazuje rozwiązania uwzględniające czynniki środowiskowe i techniczne umożliwiające zwiększenie efektywności i opłacalności produkcji rolniczej
  h) Posiada umiejętności wyszukiwania, analizy i twórczego wykorzystania informacji pochodzących z dyrektyw UE i ustawodawstwa krajowego w zakresie produkcji biopaliw i wytwarzania bioenergii, potrafi wykorzystać biomasę i biopaliwa do wytwarzania energii w gospodarstwie
  i) Analizuje przyczyny przebiegu procesów i zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, posiada umiejętność prognozowania ich wpływu na procesy gospodarcze
  j) Analizuje wpływ technik, procesów i technologii związanych z produkcją roślinną oraz przetwórstwem surowców roślinnych na efektywność produkcji, jakość produktu i środowisko naturalne, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu realizowanej specjalności
  k) Interpretuje wyniki ekonomicznej analizy funkcjonowania i sprawności rynków rolno-żywnościowych w kontekście prowadzonej działalności
  l) Wykorzystuje zaawansowane metody i techniki laboratoryjne w badaniach sensorycznych oraz analizie jakościowej i ilościowej uwzględniając specyfikę realizowanej specjalności
  m) Planuje podstawowe procesy technologiczne związane z produkcją roślinną oraz przetwórstwem surowców pochodzenia roślinnego wykorzystując ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu realizowanej specjalności
  n) Wskazuje rozwiązania uwzględniające czynniki genetyczne i środowiskowe, a także techniki, systemy i technologie produkcji, umożliwiające zwiększenie efektywności i opłacalności produkcji roślinnej, poprawę jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego wykorzystując ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu realizowanej specjalności
  o) Proponuje alternatywne, w stosunku do tradycyjnych systemów, kierunki produkcji rolniczej stwarzające możliwości rozwoju obszarów wiejskich
  p) Ocenia wady, zalety i oryginalność stosowanych oraz proponowanych przez siebie rozwiązań o różnym poziomie złożoności (metody, systemy, procesy, technologie), związanych z uprawą roślin oraz z chowem i użytkowaniem zwierząt w zakresie efektywności produkcji i jakości surowców roślinnych i zwierzęcych oraz oddziaływania na środowisko, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu realizowanej specjalności
  q) Przygotowuje sprawozdania, prace projektowe, referaty oraz inne prace pisemne, dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z realizowanym kierunkiem studiów, w tym również prace w języku obcym lub wymagające wykorzystania języka obcego oraz obcojęzycznych źródeł
  r) Opracowuje pracę dyplomową magisterską, której obowiązkowym elementem jest streszczenie w języku obcym
  s) Przygotowuje zaawansowane wystąpienia i prezentacje ustne dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z realizowanym kierunkiem studiów, w tym również z wykorzystaniem języka obcego oraz obcojęzycznych źródeł
  t) Posługuje się jednym ze współczesnych języków obcych na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa z zakresu kierunku studiów
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz panującej na nim konkurencji
  b) Potrafi inspirować, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności, proces uczenia się innych osób
  c) Wykazuje gotowość do rzeczowej i merytorycznej dyskusji, umożliwiającej osiągnięcie wspólnego stanowiska
  d) Jest zdolny do pracy samodzielnej i w zespole oraz do kierowania zespołami ludzkimi w zakresie wyznaczania i kontroli zadań
  e) Dostrzega i rozstrzyga podstawowe dylematy natury produkcyjnej, środowiskowej i ekonomicznej związane z produkcją rolniczą
  f) Postępuje zgodnie z podstawowymi zasadami etyki w zakresie produkcji żywności oraz wykorzystania zasobów świata ożywionego
  g) Prezentuje postawę proekologiczną i odpowiedzialność za otaczający go świat ożywiony na różnych poziomach jego organizacji, wynikającą ze świadomości ryzyka związanego ze stosowaniem czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych
  h) Jest w stanie przewidzieć i ocenić najważniejsze rolnicze oraz pozarolnicze skutki działań związanych z produkcją rolniczą, a także działalnością badawczą
  i) Widzi możliwości oraz zasadność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń związanych z intensyfikacją produkcji rolniczej
  j) Jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym specjalistycznych, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym
  k) Prezentuje perspektywiczne i przedsiębiorcze myślenie w kontekście wykorzystania zdobytych informacji i umiejętności w działaniach związanych z przyszłą pracą zawodową
  PRAKTYKA
  Praktyka dyplomowa - magisterska, poświęcona wykonaniu pracy dyplomowej, trwająca 4 tygodnie, w terminach uzgodnionych z promotorem. Efektem odbycia praktyki, poza zdobyciem specjalistycznych umiejętności są dane i materiały źródłowe do napisania dysertacji.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w administracji, przemyśle, rolnictwie, specjalistycznych gospodarstwach rolnych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych. Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania pracy badawczej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
16
Zaawansowane technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
16
II - Podstawowe
Analiza instrumentalna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
8
Fizyka gleby i surowców rolniczych
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
24
III - Kierunkowe
Organizacja pracy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
8
8
Postęp technologiczny
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
12
8
Statystyka i doświadczalnictwo
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
16
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Monitoring i diagnostyka entomologiczna
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
8
Monitoring i diagnostyka fitopatologiczna
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
8
Monitoring i diagnostyka herbologiczna
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
8
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
32
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
5

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
160
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
III - Kierunkowe
Agrobiotechnologie
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Biochemia gleby
1
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
8
Elementy bioinformatyczne w fitopatologi molekularnej
1
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
8
Fakultet kierunkowy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
8
Fakultet kierunkowy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
8
Ochrona i kształtowanie agroekosystemów
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
12
8
Technologie produkcji roślinnej
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
8
16
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Choroby i szkodniki w przechowalniach
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
8
Praca magisterska
7
ZAL
Ćwiczenia
0
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
32
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fakultet kierunkowy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
8
Fakultet kierunkowy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
8
Jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywności
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
12
8
Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
6
6
8
Programowanie rozwoju obszarów wiejskich
2
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Wykład
6
6
8
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Fizjologiczne i biochemiczne podstawy odporności roślin na agrofagi
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
12
8
Praca magisterska
13
ZAL
Ćwiczenia
0
Zarządzanie ochroną roślin
2
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
5
5
8
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
32
SUMA
30,0