Monitoring i diagnostyka herbologiczna

Weed Monitoring and Diagnostics

2021L

Kod przedmiotu01N2-MDH
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówChwasty w agroekosystemie - reasumpcja ekologiczno-agronomiczna. Identyfikacja chwastów - cechy diagnostyczne, narzędzia i techniki rozpoznawania. Monitoring - pojęcie, cele, zasady. Tradycyjne i nowoczesne metody monitoringu w ocenie pojawu i obfitości chwastów. Monitoring jako narzędzie przy podejmowaniu decyzji o regulowaniu zachwaszczenia. Monitoring odporności chwastów na herbicydy. Znaczenie monitoringu dla zachwania bioróżnorodności: rejestracja pojawu nowych gatunków, dyspersja gatunków inwazyjnych i ekspanywnych, mapowanie gatunków zagrożonych. Glebowy bank nasion chwastów w ocenie zachwaszczenia potencjalnego roślin uprawnych. Obserwacje zmian zbiorowisk chwastów pod wpływem różnych czynników ekologicznych i agrotechnicznych. ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Diagnostyka faz rozwojowych chwastów jedno- i dwuliściennych. Praktyczna identyfikacja gatunków chwastów w różncyh fazach rozwojowych na podstawie cech morfologicznych. Identyfikacja gatunków chwastów na podstawie diaspor generatywnych (w próbach glebowych i materiale siewnym). Analiza stanu i stopnia zachwaszczenia łanu a regulacja zachwaszczenia.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Woźnica Z., Herbologia, PWRiL, 2012, s. 1-430 2) Auld B., Guidelines for monitoring weed control and recovery of native vegetation, NSW Department of Primary Industries, 2009, s. 1,28 3) Perzanowska J. (red.) , Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część I., GIOś Warszawa, 2010, s. 1-34
Literatura uzupełniająca
Uwagi