Ochrona i kształtowanie agroekosystemów

Protection and shaping agroekosystem

2022Z

Kod przedmiotu01N2-OIKA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe pojęcia i definicje opisujące przyrodę i środowisko. Czynniki i procesy prowadzące do zmian środowiska. Krajobraz rolniczy i jego elementy składowe. Postęp w rolnictwie i jego wpływ na zmiany w krajobrazie rolniczym; utrata naturalnych siedlisk i bioróżnorodności. Degradacja gleby pochodzenia pozarolniczego (mechaniczna, hydrologiczna, fizyczna, chemiczna, termiczna itp.) i rolniczego (zakwaszenie, zachwaszczenie, odpróchnicowanie, mechaniczna degradacja pod wpływem ugniatania, skażenia chemiczne powodowane nieumiejętnym stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin, zakłócenia stosunków wodnych, stepowienie itp.) oraz jej ochrona i rekultywacja. ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Studenci w oparciu o publikacje oraz posiadaną wiedzę przygotowują i przedstawiają prezentacje (referaty) nt. stanu aktualnego oraz perspektyw i prognoz oddziaływań czynników abiotycznych i biotycznych w aspekcie kształtowania i ochrony środowiska rolniczego. Zapoznanie studentów z przepisami prawnymi związanymi z kształtowaniem i ochroną środowiska (m.in. omówienie ustaw o ochronie środowiska, ochronie przyrody, nawozach i nawożeniu, rolnictwie ekologicznym itp.). Konflikty (sprzeczności) zachodzące między wysoko wydajnym rolnictwem towarowym a ochroną, poszanowaniem i kształtowaniem agroekosystemów i ekosystemów przyległych (np. wodnych, leśnych). Granica rolno-leśna i szkody łowieckie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dobrzański G., Dobrzańska B.M., Kiełczewski D. , Ochrona środowiska przyrodniczego , Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok., 1997 2) 2) Dubel K., Ochrona i kształtowanie środowiska. , Wyd. Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi. Krosno., 2001 3) Praca zbiorowa pod red. L. Ryszkowskiego i A. Kędziory. , Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej., Zakład Badań Srodowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań , 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi