Specjalizacyjne seminarium magisterskie

Graduate Seminar in the Specialty Area

2021L

Kod przedmiotu01N2-SPSM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty kierunkowe i specjalnościowe
Wymagania wstępneukończone studia I stopnia
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:ĆWICZENIA:Indywidualna i zespołowa praca dyplomantów: prezentacja wybranych zagadnień badawczych na podstawie literatury. Opracowanie przeglądu literatury z zakresu zagadnień kierunku kształcenia i opracowanie zagadnień egzaminu dyplomowego. Metodologia badań naukowych w zakresie architektury krajobrazu. Metodologia przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej. Konstrukcja pracy magisterskiej i podział na rozdziały i ich zawartość. Wybór problemu i tematu badawczego. Prezentacja aktualnego stanu wiedzy na wybrany temat pracy dyplomowej. Omówienie zakresu i metodyki badań. Opisowa i graficzna prezentacja wyników. Interpretacja wyników badań i ich konfrontacja z piśmiennictwem. Formułowanie konkluzji i wnioskowanie.
Opis wykładówxxx
Cel kształceniaPrzygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej i zdania egzaminu dyplomowego magisterskiego. Celem kształcenia jest przygotowanie dyplomanta do naukowego i kreatywnego rozwiązywania problemów łącznie z dostrzeganiem i werbalizowaniem problemów naukowych, formułowaniem hipotez badawczych, umiejętnością logicznego i sprawnego doboru materiału i metod, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki, logicznego prezentowania wyników badań i efektownego przeprowadzenia dyskusji.
Literatura podstawowa1) Apanowicz J., Metodologia ogólna , Wydawnictwo Diecezji IVlplińskiej „BERNARDINUM" , 2002 2) January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi