Informacja patentowa

Patent Information

2022Z

Kod przedmiotu2000NX-IPAT
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówojęcia i określenia podstawowe: własność przemysłowa, patenty, wynalazki, ochrona patentowa, wzory: przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, prawa ochronne, prawa z rejestracji. Prawo autorskie i ich ochrona. Prawa pokrewne. Własność przemysłowa w oparciu o ustawę „Prawo Własności Przemysłowej”. System ochrony własności przemysłowej. Patenty i wynalazki jako przedmioty patentu. Historia patentu i podstawy polityki patentowej. Cel ochrony patentowej. Treść i zakres patentu. Procedura uzyskiwania patentu. Informacja patentowa w aspekcie międzynarodowym. Prawo autorskie w Unii Europejskiej. Prawo autorskie w Internecie. Umowy o przeniesienie praw. Wzory użytkowe i przemysłowe, a system ich ochrony.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Załucki M., Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze., Warszawa, 2008 2) Załucki M., Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego. , Warszawa, 2008 3) Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie. , Warszawa, 2008 4) PARK,Bielsko-Biała., Prawo autorskie i prawa pokrewne. , Warszawa, 2006 5) Barta J, Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. , t. 8, Wolters Kluwer Polska, 2019 6) Nowikowska M., Rutkowska-Sowa M., Sieńczyło- Chlabicz J., Prawo własności intelektualnej. , Wolters Kluwer Polska, 2019
Literatura uzupełniająca
UwagiObecność obowiązkowa na wykładach.