Fizyka gleby i surowców rolniczych

Physics of soil and raw agricultural materials

2021L

Kod przedmiotu01S2-FGISR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:ĆWICZENIA: Laboratoryjne oznaczanie parametrów fizycznych gleb (gęstość fazy stałej, gęstość objętościowa, porowatość ogólna i różnicowa, plastyczność, stany konsystencji gleb). Badanie zwięzłości gleb w warunkach terenowych. Pomiar retencji wodnej gleb i wyznaczanie współczynnika filtracji. Wykreślanie krzywych pF i wyliczanie retencji wody glebowej (potencjalnej i efektywnej retencji wodnej oraz retencji drobnych kapilar). Oznaczanie właściwości hydrofobowych gleb. Pomiar potencjału oksydoredukcyjnego gleb. Pomiar wielkości frakcji glebowych metodą dyfrakcji laserowej i wykreślanie jego rozkładu rozkładu. Badania porowatości ogólnej surowców rolniczych .
Opis wykładówx
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Buckman H., C., Brady N. , "Gleba i jej właściwości", PWRiL, 1971, s. 530 2) Przestrzelski S., "Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki", Uniwersytet Wrocławski, 2009, s. 576 3) Rewut I. B., "Fizyka gleby", PWRiL, 1980, s. 383 4) Mocek A. (Red.), "Gleboznawstwo”, Wyd. Nauk. PWN, SA, 2015, s. 571 5) Zawadzki S. (Red.), "Gleboznawstwo", PWRiL, 1999, s. 560 6) Mocek A., Drzymała s., Maszner P., "Geneza, analiza i klasyfikacja gleb", AR Poznań, 1997, s. 416
Literatura uzupełniająca
UwagiZajęcia terenowe