Fizjologiczne i biochemiczne podstawy odporności roślin na agrofagi

2022L

Kod przedmiotu01S2-FIBIO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie stresu biologicznego i choroby infekcyjnej. Reakcje roślin na stres. Odporność roślin na patogeny i szkodniki, klasyfikacja fizjologiczna i genetyczna odporności. Mechanizmy obronne roślin w odniesieniu do patogenów i szkodników. Rodzaje odporności i ich uwarunkowania fizjologiczno-biochemiczne. Odporność nabyta i możliwości jej wykorzystania w ochronie roślin. Genetyczne podstawy odporności. Allelopatia – istota zjawiska, allelopatyczne współzależności w agrocenozach. Znaczenie allelopatii w ekologii chwast - roślina uprawna. Odporność chwastów na herbicydy, ewolucja powstawiania odporności. Czynniki wpływające na ryzyko powstawania odporności. Rodzaje i mechanizmy odporności. Zapobieganie powstawaniu odporności. Problem odporności chwastów w Polsce i w świecie. Genetycznie zmodyfikowane rośliny uprawne odporne na herbicydy.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Czynniki i właściwości warunkujące odporność na patogeny i szkodniki. PCD (programowana śmierć komórki) jako rekcja obronna komórek roślinnych na atak patogenów i szkodników. Związki sygnałowe do aktywacji mechanizmów obronnych (kwas salicylowy, jasmoniany, tlenek azotu, nadtlenek wodoru). Model wzajemnych oddziaływań pomiędzy rośliną a patogenem (szkodnikiem) na poziomie molekularnym. Struktura i funkcja roślinnych genów odporności. Transgeneza jako metoda zwiększająca odporność roślin na agrofagi. Naturalne środki ochrony roślin. Stymulatory odporności - związki dostępne w Polsce i na świecie. Wykorzystanie potencjału allelopatycznego roślin uprawnych w ograniczaniu zachwaszczenia w wybranych uprawach polowych. Projektowanie strategii regulacji zachwaszczenia opartej na zasadach antyodpornościowych w całokształcie polowej produkcji roślin.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kozłowska M., Konieczny G., Biologia odporności roślin na patogeny i szkodniki , AR, Poznań, 2003 2) Aldrich R.J., Ekologia chwastów w roślinach uprawnych, AR, Poznań, 1997 3) Adamczewski K., Odporność chwastów na herbicydy, PWN, 2012 4) IOR-PIB, Zalecenia ochrony roślin (rozdziały dotyczące herbicydów oraz zwalczania chwastów w roślinach uprawnych), t. 1 i 2, IOR-PIB, Poznań, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi