Specjalizacyjne seminarium magisterskie

Graduate Seminar in the Specialty Area

2021L

Kod przedmiotu01S2-SSM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty kierunkowe i specjalnościowe
Wymagania wstępneukończone studia I stopnia
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:ĆWICZENIA:Indywidualna i zespołowa praca dyplomantów: prezentacja wybranych zagadnień badawczych na podstawie literatury. Opracowanie przeglądu literatury z zakresu zagadnień kierunku kształcenia i opracowanie zagadnień egzaminu dyplomowego. Metodologia badań naukowych w zakresie architektury krajobrazu. Metodologia przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej. Konstrukcja pracy magisterskiej i podział na rozdziały i ich zawartość. Wybór problemu i tematu badawczego. Prezentacja aktualnego stanu wiedzy na wybrany temat pracy dyplomowej. Omówienie zakresu i metodyki badań. Opisowa i graficzna prezentacja wyników. Interpretacja wyników badań i ich konfrontacja z piśmiennictwem. Formułowanie konkluzji i wnioskowanie.
Opis wykładówxxx
Cel kształceniaPrzygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej i zdania egzaminu dyplomowego magisterskiego. Celem kształcenia jest przygotowanie dyplomanta do naukowego i kreatywnego rozwiązywania problemów łącznie z dostrzeganiem i werbalizowaniem problemów naukowych, formułowaniem hipotez badawczych, umiejętnością logicznego i sprawnego doboru materiału i metod, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki, logicznego prezentowania wyników badań i efektownego przeprowadzenia dyskusji.
Literatura podstawowa1) K. Wójcik, Piszę pracę magisterską, SGH Warszawa, 1995 2) S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław, 1997 3) E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej , Wrocław, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi