Monitoring i diagnostyka fitopatologiczna

Phytopathological monitoring and diagnostic

2021L

Kod przedmiotu01SX-MONIDF
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówEtiologia chorob roślin rolniczych. Nieinfekcyjne choroby roślin. Pasożytnicze rośliny nasienne. Wybrane zagadnienia z wirusologii i bakteriologii roślinnej. Ogólna charakterystyka grup systematycznych organizmów grzybopodobnych i grzybów. Patogeneza roślin, jej etapy. Zaburzenia fizjologiczne w roślinie w następstwie procesu chorobbowego. Mechanizmy odporności roślin na patogeny. Epidemiologia chorób roślin; elementy epidemii i ich współdziałanie, szkodliwość epidemii. Zasady oraz organizacja ochrony roślin w Polsce i UE. Metody ochrony roślin rolniczych przed chorobami: agrotechniczna, hodowla odpornościowa, biologiczna, kwarantanna, integrowana.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Sposoby inokulacji roślin testowych wirusami. Identyfikacja wirusów: test mikroprecypitacji, test podwójnej aglutynacji w żelu agarowym, techniki w mikroskopii elektronowej, test biochemiczny BIOREBA. Przygotowanie podłoży do izolacji bakterii. Izolacje bakterii z tkanek roślinnych, posiew na płytki Petriego. Metody identyfikacji bakterii: testy LOPAT, „kropla wisząca”, testy biochemiczne. Hamujące działanie bakterii względem grzybów patogenicznych w testach in vitro. Elementy morfologiczne grzybów: formy grzybni wegetatywnej. Utwory strzępek grzybni. Przykłady rozmnażania wegetatywnego grzybów: fragmentacja, pączkowanie, zarodniki pływkowe i sporangialne. Zarodniki i trzonki konidialne mączniaków rzekomych roślin. Zarodniki konidialne mączniaków prawdziwych i grzybów rodzaju Fusarium. Utwory przetrwalnikowe grzybów w typie Basidiomycota: chlamydospory, teliospory. Piknidy, sporodochia, pionnoty, acerwulusy i koremia – skupienia zarodników konidialnych. Owocniki grzybów w typie Ascomycota: chasmotecja, perytecja, apotecja.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kochman J., Zarys mikologii dla fitopatologów. , SGGW Warszawa, 1986 2) Kryczyński S., Weber Z, Fitopatologia. Tom 1. Podstawy fitopatologii., t. I, II, PWRiL Warszawa, 2010 3) Marcinkowska J. , Oznaczanie rodzajów ważnych organizmów fitopatogenicznych (Fungi, Oomycota, Plasmodiophorida), SGGW Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi-