Agrobiznes - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Rolnictwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów – należy dokonać wyboru trzech z przedstawionych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), język polski matematyka. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury” kryterium stanowił ranking przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów: biologia lub chemia, fizyka lub matematyka lub geografia, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Studia I stopnia na kierunku rolnictwo kształcą specjalistów w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej. Absolwent posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie poniżej wymienione efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) Posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej i biochemii, zna podstawowe pojęcia fizyczne
  b) Prezentuje podstawową wiedzę z zakresu budowy, biologii, morfologii, systematyki i taksonomii roślin
  c) Zna podstawowe metody badań statystycznych, a także wybrane zagadnienia analizy matematycznej istotne z punktu widzenia opisu procesów zachodzących w przyrodzie
  d) Opisuje genetyczne i biochemiczne podłoże i przebieg procesów życiowych w oparciu o znajomość klasyfikacji, budowy, występowania, funkcji i przemian głównych składników żywego organizmu
  e) Charakteryzuje podstawowe terminy, kategorie i procesy ekonomiczne w skali mikro oraz makroekonomicznej, a także zasady funkcjonowania rynków i kształtowania się równowagi makroekonomicznej
  f) Zna podstawowe formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej uwzględniające metody i dokumenty stosowane w zakresie organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa
  g) Prezentuje elementarną wiedzę humanistyczną, społeczną i prawną, umożliwiającą zrozumienie zjawisk i procesów społecznych
  h) Wie na czym polegają procesy glebotwórcze i wyjaśnia ich wpływ na środowisko, zna kryteria systematyzowania gleb
  i) Ma podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania organizmów roślinnych i zwierzęcych, ich budowy, rozwoju, rozmnażania, występowania oraz znaczenia biologicznego i gospodarczego
  j) Posiada wiedzę dotyczącą eksploatacji maszyn rolniczych, a także nadzorowania procesów eksploatacyjnych występujących w rolnictwie
  k) Charakteryzuje najważniejsze gatunki roślin uprawnych pod względem biologiczno-rolniczym, zna ich znaczenie gospodarcze i wymagania siedliskowe, zna zasady i sposoby uprawy roli i siewu, ma wiedzę z zakresu gospodarki płodozmianowej
  l) Zna technologie produkcji głównych grup roślin z uwzględnieniem zasad gospodarki rynkowej i ochrony środowiska, monitoruje procesy wzrostu i rozwoju roślin
  m) Posiada podstawową wiedzę na temat agrofagów roślin uprawnych i sposobów ich ograniczania, ma wiedzę o współzależnościach zachodzących w agrofitocenozie w warunkach zróżnicowań siedliskowych i agrotechnicznych, zna podstawowy sprzęt techniczny do aplikacji środków ochrony roślin, zna zasady działania i użytkowania opryskiwaczy
  n) Omawia podstawowe kryteria systematyki mikroorganizmów oraz ich cechy morfologiczne, fizjologiczne, biochemiczne, a także sposoby rozmnażania, charakteryzuje znaczenie mikroorganizmów w produkcji rolniczej i w środowisku
  o) Zna zasady żywienia roślin uprawnych oraz wpływ makro- i mikroelementów na prawidłowy ich wzrost, rozwój i jakość, ma wiedzę na temat praw nawozowych, rozpoznaje nawozy mineralne, naturalne i organiczne oraz zna wymagania roślin co do ich stosowania
  p) Posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ochrony roślin, regulatorów wzrostu i biostymulatorów oraz ich stosowania
  q) Charakteryzuje surowce paszowe oraz technologie ich produkcji, konserwowania, uszlachetniania i metody oceny jakości
  r) Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii molekularnej oraz genetycznych uwarunkowań funkcjonowania organizmów żywych w środowisku, mechanizmów ich zmienności i możliwości jej wykorzystania w celu poprawy jakości życia człowieka
  s) Zna metody hodowli twórczej i zachowawczej, ma ogólną wiedzę dotyczącą specyfiki technologii produkcji, uszlachetniania oraz kwalifikacji materiału siewnego roślin rolniczych, zna ogólne zasady organizacji i funkcjonowania sektora hodowlano-nasiennego, oceny i rejestracji odmian oraz ich prawnej ochrony
  t) Zna podstawowe metody regulacji zasobów wodnych w środowisku oraz ich wpływ na uprawę roślin, kształtowanie środowiska i bioróżnorodność
  u) Posiada wiedzę na temat funkcjonowania ekosystemu i wpływu rolnictwa na środowisko przyrodnicze oraz zna zasady rolnictwa i ogrodnictwa ekologicznego
  v) Charakteryzuje najważniejsze gatunki roślin zbiorowisk trawiastych, zna przyrodnicze i gospodarcze funkcje użytków zielonych oraz zasady ich racjonalnego użytkowania
  w) Modeluje jakość przez dobór czynników agrotechnicznych, zna procesy biochemiczno-fizjologiczne zachodzące w płodach rolnych podczas przechowywania i ich wpływ na jakość surowców żywnościowych
  x) Zna elementy technologii produkcji podstawowych ziemiopłodów, ma wiedzę z zakresu planowania produkcji, ekonomicznej oceny zakładanych efektów produkcyjnych oraz możliwości współfinansowania projektów ze środków UE
  y) Ma podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, organizacji, zarządzania oraz marketingu, niezbędną w podejmowaniu i prowadzeniu działalności rolniczej i pozarolniczej
  z) Objaśnia mechanizmy funkcjonowania polityki strukturalnej w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, rozróżnia fundusze strukturalne, wskazuje instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich
  aa) Ma elementarną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz źródeł informacji patentowej
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) Korzysta z dostępnych źródeł i form informacji z zachowaniem praw własności intelektualnej, w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zadania
  b) Prezentuje opracowane materiały, własne stanowisko i poglądy z wykorzystaniem różnych form przekazu
  c) Korzysta z podstawowych możliwości programów komputerowych w zakresie zbierania danych, obliczeń, interpretacji oraz prezentacji wyników
  d) Realizuje pod kierunkiem opiekuna proste zadanie badawcze, projektowe lub eksperyment naukowy z zakresu rolnictwa, kończące się zinterpretowaniem wyników oraz sformułowaniem poprawnych wniosków
  e) Posiada umiejętność matematycznego opisu przebiegu analizowanego zjawiska lub procesu oraz analizy i interpretacji skonstruowanych modeli matematycznych
  f) Wykorzystuje podstawowe metody i techniki laboratoryjne w analizie jakościowej i ilościowej, w pomiarach podstawowych wielkości fizycznych oraz w badaniach mikroskopowych i mikrobiologicznych
  g) Analizuje podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech na poziomie osobniczym, potrafi wykorzystać techniki molekularne w rolnictwie
  h) Analizuje podstawowe prawa ekonomiczne i procesy gospodarcze zachodzące w gospodarce krajowej i światowej w celu dokonania elementarnej oceny stanu koniunktury gospodarczej
  i) Analizuje działalność przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem środków produkcji, zasobów ludzkich i finansowych oraz kosztów produkcji
  j) Posługuje się podstawowymi przyrządami pomiarowymi, urządzeniami i maszynami stosowanymi w produkcji rolniczej
  k) Ocenia uprawy rolnicze w różnych fazach wzrostu i posiada umiejętności dokonywania korekt w technologiach ich uprawy
  l) Ocenia stopień zagrożenia roślin przez agrofagi, potrafi zastosować odpowiednie metody ich zwalczania z uwzględnieniem warunków meteorologicznych, stopnia zagrożenia i oddziaływania na środowisko
  m) Sporządza bilanse nawozowe w różnych systemach nawożenia i projektuje rozwiązania w zakresie uzupełnienia niedoborów składników pokarmowych w glebach i roślinach oraz regulacji odczynu gleby, ocenia wpływ nawożenia na ilość i jakość plonu
  n) Ocenia potrzeby melioracji użytków rolnych, potrafi wykonać obliczenia i projekt z zakresu melioracji
  o) Potrafi wykorzystać środki ochrony roślin, regulatory wzrostu i biostymulatory w produkcji roślinnej, posiada zdolność przewidywania konsekwencji niewłaściwych postępowań w tym zakresie, z punktu widzenia plonowania roślin, zdrowia ludzi i zwierząt oraz stanu środowiska
  p) Ustala kryteria wyboru systemu gospodarowania na użytkach zielonych w zależności od specyfiki siedliska i zasad dobrej praktyki rolniczej, posiada umiejętność urządzania i pielęgnowania trawników oraz uprawy traw rabatowych
  q) Potrafi projektować zabiegi związane z ochroną upraw rolniczych, dobiera środki ochrony roślin, sprzęt techniczny i określa parametry pracy opryskiwaczy
  r) Posiada umiejętność projektowania, zarządzania i sterowania procesem produkcyjnym w gospodarstwie lub przedsiębiorstwie rolnym
  s) Sporządza wnioski o dofinansowanie działań w obszarze rolnictwa w ramach dostępnych programów wsparcia
  t) Posiada zdolność oceny sytuacji dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w skali lokalnej
  u) Ocenia potrzebę przeprowadzenia analiz chemicznych wód, roślin i gleb, oblicza i interpretuje proste wskaźniki dla zespołów organizmów występujących w agroekosystemie, dostrzega związki między składowymi agroekosystemów a produkcją w systemie ekologicznym
  v) Dobiera metody przechowalnicze w zależności od specyfiki płodów rolnych
  w) Przygotowuje sprawozdania, prace projektowe, referaty oraz inne typowe prace pisemne, dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z realizowanym kierunkiem studiów, w tym również prace w języku obcym lub wymagające wykorzystania języka obcego oraz obcojęzycznych źródeł
  x) Opracowuje pracę dyplomową inżynierską, w której streszczenie w języku obcym jest obligatoryjne
  y) Przygotowuje wystąpienia i prezentacje ustne dotyczące szczegółowych zagadnień, w tym również z wykorzystaniem języka obcego oraz obcojęzycznych źródeł
  z) Posługuje się jednym ze współczesnych języków obcych na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z wykorzystaniem słownictwa z zakresu kierunku studiów
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz panującej na nim konkurencji
  b) Wykazuje gotowość do rzeczowej i merytorycznej dyskusji, umożliwiającej osiągnięcie wspólnego stanowiska
  c) Jest zdolny do pracy samodzielnej i w zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi w zakresie wyznaczania i kontroli zadań realizowanych w ramach zaplanowanych, rutynowych prac
  d) Dostrzega i rozstrzyga podstawowe dylematy natury genetycznej, hodowlanej, produkcyjnej, środowiskowej i ekonomicznej związane z organizacją oraz prowadzeniem szeroko rozumianej produkcji żywności
  e) Postępuje zgodnie z podstawowymi zasadami etyki w zakresie wykorzystania zasobów świata ożywionego w produkcji żywności
  f) Prezentuje postawę proekologiczną i odpowiedzialność za otaczający go świat ożywiony na różnych poziomach jego organizacji, ma świadomość ryzyka związanego ze stosowaniem czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych
  g) Jest w stanie ocenić najważniejsze rolnicze oraz pozarolnicze skutki działań związanych z produkcją i przetwórstwem surowców pochodzenia roślinnego
  h) Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy
  i) Jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym
  j) Prezentuje perspektywiczne i przedsiębiorcze myślenie w kontekście wykorzystania zdobytych informacji i umiejętności w działaniach związanych z przyszłą pracą zawodową
  PRAKTYKA
  Program studiów przewiduje praktykę zawodową w wymiarze 6 tygodni.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa. Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
3
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Chemia nieorganiczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Mikrobiologia
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Statystyka matematyczna w rolnictwie
2,5
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
30
III - Kierunkowe
Agroekologia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Agrometeorologia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Gleboznawstwo I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
20
Melioracje
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
Ochrona środowiska
2
BRAK
ZAL-O
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Agrobotanika
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Biochemia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
10
Chemia organiczna
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Fizjologia zwierząt
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Entomologia stosowana
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Gleboznawstwo II
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
15
Podstawy rachunkowości
2
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Wykład
8
7
15
Przedsiębiorczość
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Fizjologia roślin
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Genetyka roślin
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Podstawy ogrodnictwa
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Technika rolnicza
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Agrobiznes jako subsystem gospodarki narodowej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
Doradztwo w agrobiznesie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Rynki rolne i ogrodnicze
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
30
Turystyka wiejska
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
VII - Inne
Szkolenie dotyczące ochrony zwierząt
0
ZAL
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
14
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Chemia rolna
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Chów i hodowla zwierząt I
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
45
Fakultet kierunkowy I
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Herbologia
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Hodowla roślin
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Ogólna uprawa roli i roślin
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Łąkarstwo
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
6
24
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Logistyka w agrobiznesie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
SUMA
25,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Chów i hodowla zwierząt II
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Ekonomika i organizacja rolnictwa
3,5
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
15
Fitopatologia
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Nasiennictwo
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Szczegółowa uprawa roślin
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Doradztwo nawozowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Kompleksy agroenergetyczne
2
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
3
12
15
Marketing w agrobiznesie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
Przetwórstwo owoców i warzyw
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Systemy gospodarowania rolniczego
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Zarządzanie ochroną środowiska w agrofirmie
1
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Doradztwo technologiczno-ekonomiczne
2
BRAK
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
10
20
Metody diagnostyczne w patofizjologii roślin
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Obsługa subwencji rolniczych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
Szczegółowa uprawa roślin
4,5
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
4
26
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Analiza kosztów w rolnictwie
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
25
Odporność agrofagów na środki ochrony roślin
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Praca inżynierska
2
ZAL
Ćwiczenia
0
Zarządzanie jakością
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
Środki ochrony roślin
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa
6

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
240
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fakultet kierunkowy II
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przechowalnictwo produktów rolnych
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Zarządzanie produkcją
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biogospodarka
1
ZAL-O
Wykład
15
Doradztwo w ochronie roślin
2
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
7
8
15
Fundusze strukturalne i inwestycyjne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Praca inżynierska
13
ZAL
Ćwiczenia
0
Rolnicze bazy informatyczne
1
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
20
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
30,0