Agroekologia

Agroecology

2021Z

Kod przedmiotu01S1-AGROE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe pojęcia ekologiczne i ich definicje. Działy ekologii. Abiotyczne i biotyczne czynniki środowiska i ich charakterystyka; kompleksowość czynników. Tolerancja ekologiczna organizmów na czynniki środowiska. Nisza ekologiczna. Biocenoza: rodzaje biocenoz, struktura, interakcje między organizmami. Równowaga biocenotyczna. Bioróżnorodność i jej znaczenie w przyrodzie. Sukcesja ekologiczna. Charakterystyka ekosystamów rolniczych: czynniki abiotyczne, składniki agrobiocenozy. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na biocenozy pól uprawnych. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Populacja: cechy, dynamika populacji, konstruowanie tabel życia i wyznaczanie krzywych przeżywania. Analiza sieci zależności pokarmowych. Struktura i funkcjonowanie ekosystemu: krążenie materii i przepływ energii. Produkcja pierwotna oraz wydajności ekologiczne w ekosystemie. Metody klasyfikacji szaty roślinnej w agroekosystemie. Analiza ekologiczna zbiorowisk roślinnych agrocenoz. Bioindykacja i biomonitoring środowiska. Rośliny jako bioindykatory warunków środowiska rolniczego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Banaszak J., Wiśniewski H., Podstawy ekologii, Wyd. A.Marszałek, Toruń, 2004, s. 595 2) Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R., Krótkie wykłady. Ekologia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2000, s. 1-396 3) StrzałkoJ., Mossor-Pietraszewska T., Kompendium wiedzy o ekologii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1999, s. 1-549 4) Prończuk J., Podstawy ekologii rolniczej, wyd. PWN, Warszawa, 1982, s. 1-348 5) Wiąckowski S., Ekologia ogólna, Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz, 1999, s. 1-462 6) Zimny H., Ekologia ogólna, ARW A.Grzegorczyk, 2002, s. 1-217
Literatura uzupełniająca
Uwagi