Agrometeorologia

Agrometeorology

2021Z

Kod przedmiotu01S1-AGROM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie w problematykę zagadnień agrometeorologii. Atmosfera ziemska. Skład, charakterystyka gazów atmosferycznych i warstwowa budowa atmosfery.Promieniowanie słoneczne, jego rola i rozkład. Bilanse promieniowania Właściwości cieplne atmosfery i gleby. Bilans cieplny powierzchni czynnej. Stany równowagi termodynamicznej. Wpływ warunków termicznych na wzrost i rozwój roślin. Przemiany fazowe wody. Bilans wodny Ziemi, produkty kondensacji pary wodnej, opady i ich rozkład. Układy baryczne, ogólna cyrkulacja atmosfery i jej osobliwości, masy atmosferyczne. Czynniki kształtujące klimat, podział na strefy klimatyczne. Klimat i agroklimat Polski- charakterystyka. Rodzaje zjawisk pogodowych niesprzyjających i szkodliwych w rolnictwie i sposoby walki z nimi. Klimatyczne ryzyko uprawy roślin w Polsce. Służba agrometeorologiczna, rodzaje prognoz i ich znaczenie. Zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Zasady prowadzenia obserwacji meteorologicznych. Warunki lokalizacji stacji meteorologicznych, organizacja sieci stacji meteorologicznych w Polsce. Promieniowanie słoneczne – charakterystyka, pomiary, przyrządy, obliczanie natężenia promieniowania słonecznego. Temperatura powietrza i gleby- przyrządy, sposoby pomiarów, charakterystyki, rozkład przestrzenny, kreślenie izoterm. Parowanie i wilgotność powietrza – pomiary, obliczenia, charakterystyki , znaczenie w produkcji rolniczej. Kondensacja pary wodnej, produkty kondensacji, opady atmosferyczne- charakterystyka i pomiary. Ciśnienie atmosferyczne, wiatry- pomiary i charakterystyka, wykreślanie róży wiatrów. Synoptyka. Prognozowanie pogody, zjawiska szkodliwe w rolnictwie, prognozy agrometeorologiczne. Obliczenia wskaźników agrometeorologicznych, osłona agrometeorologiczna.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Radomski Cz., Agrometeorologia, , wyd. PWN Warszawa., 1977 2) Kędziora A., Podstawy Agrometeorologii, , wyd. PWRiL, , 2000 3) Rojek M., Żyromski A, Agrometeorologia i klimatologia, , AR Wrocław, 1994 4) Koźmiński Cz., Michalska B., Ćwiczenia z agrometeorologii, , Wyd. PWN, 1998 5) Bac S, M.Rojek, Meteorologia i Klimatologia w Inżynierii Środowiska,, Wyd.AR Wrocław, 1999 6) Bac S. Cz. Koźmiński, M. Rojek., Agrometeorologia, PWN W-wa , 2000 7) Kossowska-Cezak U., Mary D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania. , Wyd. PWN Warszawa, 2000 8) Kożuchowski K., Meteorologia i Klimatologia, , PWN Warszawa. , 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi