Agrobiznes jako subsystem gospodarki narodowej

Agribusiness as a Subsystem of National Economy

2022Z

Kod przedmiotu01S1-ASG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPowstanie i rozwój pojęcia agrobiznes. Agrobiznes jako subsystem gospodarki narodowej. Teoria produkcji i podaży. Popyt i czynniki kształtujące popyt na rynku rolnym i żywnościowym. Rola państwa w funkcjonowaniu agrobiznesu. Otoczenie agrobiznesu i jego znaczenie. Procesy integracyjne w agrobiznesie. Agregaty agrobiznesu – zaopatrzenie. Agregaty agrobiznesu – surowce żywnościowe i nieżywnościowe. Agregaty agrobiznesu – przetwórstwo i dystrybucja. Logistyka. Postęp i innowacje. System finansowy i inwestycje w agrobiznesie. Biogospodarka, biobiznes. Rynki światowe i handel międzynarodowy.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:ĆWICZENIA:Analiza uwarunkowań i stanu polskiego agrobiznesu. Miejsce i rola agrobiznesu w gospodarce narodowej. Funkcjonowanie rynku, popyt, podaż. Spożycie artykułów żywnościowych. Baza surowcowa oraz organizacja wytwarzania. Ocena stanu infrastruktury wpływającej na rozwój podmiotów agrobiznesu. Ocena i kształtowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku (SWOT). Ocena jakości przestrzeni produkcyjnej. Kapitał ludzki w agrobiznesie (analiza porównawcza zasobów siły roboczej). Zjawiska zmienności w agrobiznesie i prognozowanie. Środki trwałe i obrotowe, amortyzacja. Efektywność i racjonalność gospodarowania. Inwestycje w agrobiznesie. Analiza możliwości wsparcie instytucjonalnego sektora rolno-żywnościowego. Międzynarodowe aspekty agrobiznesu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kapusta F., Agrobiznes, Difin, 2012, s. 352 2) Woś A., Agrobiznes. Makroekonomika, t. 1, Key Text, 1996, s. 334 3) Woś A. (red.), Agrobiznes. Mikroekonomika, Key Text, 1996, s. 327 4) Kapusta F., Teoria agrobiznesu: ćwiczenia, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2003, s. 188 5) Woś A. (red.), Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja "Innowacja", 1998, s. 1028 6) Woś A., Podstawy Agrobiznesu, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, 1996, s. 202 7) Urban S. (red.), Agrobiznes i biobiznes: teoria i praktyka, UE we Wrocławiu, 2014, s. 276
Literatura uzupełniająca
Uwagi