Chemia nieorganiczna

Inorganic chemistry

2021Z

Kod przedmiotu01S1-CHNI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówudowa atomu, konfiguracja elektronowa. Wiązania chemiczne. Charakterystyka związków nieorganicznych. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Roztwory, stężenia procentowe i molowe. Iloczyn jonowy wody. Równowagi kwasowo-zasadowe w roztworach wodnych. Wykładnik wodorowy pH. Znaczenie pH w naukach rolniczych. Obliczenia pH mocnych i słabych elektrolitów. Hydroliza soli. Roztwory buforowe. Związki kompleksowe. Reakcje utleniania i redukcji. Elementy ilościowej analizy objętościowej: alkacymetria, kompleksonometria, manganometria.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym.Wybrane reakcje zachodzace w roztworach wodnych. Analiza jakościowa wybranych kationów i aninów, analiza soli. Cząsteczkowy i jonowy zapis reakcji chemicznych. Reakcje utleniania i redukcji w zapisie cząsteczkowym i jonowym. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu i związane z tym obliczenia. Laboratoryjny pomiar pH roztworów. Ilościowe oznaczenia alkacymetryczne, manganometryczne i kompleksometryczne.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Smoczyński L., Wardzyńska R., "Zarys chemii ogólnej i analitycznej", , UWM Olsztyn, 2013 2) Wiśniewski W., Majkowska H., "Chemia ogólna i nieorganiczna", UWM Olsztyn, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi