Fundusze strukturalne i inwestycyjne

Structural and Investment Funds

2024Z

Kod przedmiotu01S1-FSI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówCele polityki strukturalnej UE i zasady jej wdrażania. Podstawy polityki regionalnej UE. Rodzaje funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Polityki horyzontalne UE. Narodowa Strategia Spójności. Fundusze UE na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Reformy. System instytucjonalny wdrażania funduszy strukturalnych. Podstawowe problemy polityki strukturalnej. Zmiany strukturalne w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Analiza źródeł wsparcia rozwoju rolnictwa. Analiza założeń dotyczących kryteriów dostępu do źródeł finansowania rozwoju rolnictwa. Założenia i wytyczne dotyczące przygotowania i oceny wniosku inwestycyjnego do wybranego priorytetu/działania funduszy strukturalnych. Analiza środowiska i czynników otoczenia. Identyfikacja interesariuszy, zasobów i kosztów realizacji przedsięwzięcia. Założenia projektu inwestycyjnego. Zachowanie trwałości efektów przedsięwzięcia.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Starecki T., Zarządzanie projektami dla inżynierów , BCT, 2011 2) Komisja Europejska, Europejskie Fundusze strukturalne i inwestycyjne na lata 2014-2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_pl.pdf , 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi