Gleboznawstwo I

Soil science I

2021Z

Kod przedmiotu01S1-GLEBI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe wiadomości o budowie ziemi. Minerały i skały litosfery – geneza oraz wartość użytkowa i glebotwórcza. Formy terenu procesów glacjalnych, fluwioglacjalnych, peryglacjalnych, eolicznych i fluwialnych. Gleba jako element środowiska przyrodniczego i krajobrazu. Funkcje gleby. Części składowe gleby. Właściwości fizyczne, chemiczne, wodne i biologiczne gleb. Odczyn i właściwości sorpcyjne gleb.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA: Rozpoznawanie minerałów oraz skał magmowych, metamorficznych, osadowych (luźnych i scementowanych), chemicznych i organicznych. Organoleptyczne i laboratoryjne oznaczanie składu frakcyjnego i granulometrycznego gleb. Oznaczanie właściwości fizycznych (gęstości fazy stałej gleb i objętościowej, porowatości i wilgotności), chemicznych (odczynu, węglanu wapnia), sorpcyjnych i powietrzno-wodnych gleb.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2004., "Badania ekologiczno-gleboznawcze", Wyd. Nauk. PWN,, 2004, s. 344 2) Hillel D., „Gleba w środowisku”, Wyd. Nauk PWN, 2012, s. 344 3) Łachacz A. (Red.), "Zarys geologii i geomorfologii", UWM Olsztyn, , 2015, s. 117 4) Łachacz A. (Red.), "Właściwości gleb", UWM Olsztyn,, 2007, s. 67 5) Mocek A. (Red.), „Gleboznawstwo”, Nauk. PWN SA , 2015, s. 571 6) Zawadzki S. (Red.),, "Gleboznawstwo", PWRiL, 1999, s. 560
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak