Herbologia

Herbology

2022L

Kod przedmiotu01S1-HERBO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówChwasty jako elementy agrofitocenoz. Źródła i przyczyny zachwaszczenia. Szkodliwość chwastów. Biologia chwastów. Podziały chwastów według różnych kryteriów i ich praktyczne znaczenie. Chwasty jako wskaźniki warunków siedliska. Przewaga biologiczna chwastów nad rośliną uprawną. Agrotechnika, a zachwaszczanie pól uprawnych. Kompensacja chwastów. Progi szkodliwości chwastów. Wykorzystanie allelopatii w sterowaniu zachwaszczeniem. Kierunki zmian w zachwaszczeniu pól. Metody oceny stanu zachwaszczenia łanów. Metody ochrony roślin przed chwastami. Herbicydy - korzyści i negatywne skutki ich stosowania. Ważniejsze substancje aktywne herbicydów i ich formy użytkowe. Mechanizmy działania, selektywność herbicydów. Czynniki warunkujące skuteczność biologiczną herbicydów, substancje wspomagające. Uodparnianie się chwastów na herbicydy. Ekologiczne skutki stosowania herbicydów. Integrowana regulacja zachwaszczenia.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Przegląd i charakterystyka botaniczno-rolnicza ważniejszych gatunków chwastów występujących w łanach roślin uprawnych. Rozpoznawanie chwastów w różnych fazach rozwojowych. Zbiorowiska chwastów roślin uprawnych. Nasionoznawstwo chwastów. Projektowanie programów regulacji zachwaszczenia w różnych roślinach uprawnych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Woźnica Z., 1) Woźnica Z., 2012r., "Herbologia", wyd. PWRiL, t.1, s.1-430, 2) Paradowski A. Atlas chwastów. 2013, wyd. Plantpress., / inne atlasy chwastów, 3) Zalecenia ochrony roślin oślin na lata 2016/17, 2016r., "(rozdziały dotyczące herbicydów)", wyd. IOR-PIB w Poznaniu, t.1, s.1-233 , 4) Zalecenia ochrony roślin na lata 2012/13, 2012r., "(rozdziały dotyczące zwalczania chwastów w roślinach uprawnych)", wyd. IOR-PIB w Poznaniu, t.2, s.1-305 , 5) MRiRW, 2015r., "Etykiety herbicydów - instrukcje stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi", wyd. www.minrol.gov.pl., t. 1, PWRiL, 2012, s. 1-430 2) Paradowski A., Atlas chwastów. , t. 1, Plantpress.,, 2013, s. 1-232 3) Zalecenia ochrony roślin., Zalecenia ochrony roślin oślin. Rozdziały dotyczące herbicydów., t. 1, IOR-PIB w Poznaniu, 2016, s. 1-233 4) Zalecenia ochrony roślin., Zalecenia ochrony roślin. Rozdziały dotyczące zwalczania chwastów w roślinach uprawnyc., t. 2, IOR-PIB w Poznaniu, 2016, s. 1-305 5) Etykiety herbicydów., Etykiety herbicydów - instrukcje stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, , www.minrol.gov.pl., 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagiwskazane małe grupy