Marketing w agrobiznesie

Marketing in agribusiness

2023Z

Kod przedmiotu01S1-MAG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówMarketing w agrobiznesie, funkcjonowanie mechanizmu rynkowego w agrobiznesie, łańcuch marketingowy w agrobiznesie i jego wpływ na ceny produktów, generowanie i przepływ informacji rynkowej, ryzyko rynkowe i prognozowanie cen, marketing na tle innych obszarów funkcjonowania firmy. Zachowanie konsumenta na rynku: założenia teorii zachowania konsumenta, użyteczność całkowita i marginalna. Zachowanie nabywców zbiorowych. Marketing partnerski. Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwach agrobiznesu związane z produktem, ceną, promocją, wyborem kanałów dystrybucji. Komunikacja marketingowa w agrobiznesie.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:ĆWICZENIA:Studia przypadku. Plan marketingowy przedsiębiorstwa agrobiznesu uwzględniający zagadnienia, w szczególności: charakterystykę rynku, analizę SWOT, analizę kluczowych czynników sukcesu, analizę BCG, analizę atrakcyjności sektora według usług modelu Portera, kompozycję marketingową, strategię produktu, ceny, promocji i dystrybucji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kotler Ph. , Marketing analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka. Warszawa, 1997.
Literatura uzupełniająca
Uwagi