Melioracje

Land reclamation

2021Z

Kod przedmiotu01S1-MELIO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępneOgólne wiadomości z zakresu obiegu wody w środowisku, znajomość podstaw działań matematycznych oraz geometrii
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie melioracji i kształtowania środowiska. Rodzaje melioracji. Potrzeby melioracji. Wpływ melioracji na środowisko. Metody określania potrzeb melioracji. Geneza, typologia i uwarunkowania środowiskowe kształtowania się zasobów wodnych. Rola melioracji w ekorozwoju. Przykłady stosowania zasad ekorozwoju w gospodarce wodnej w środowisku przyrodniczym. Zasady funkcjonowania gospodarki wodnej w mikro i makro zlewni. Wpływ melioracji na różnorodność biologiczną i krajobrazową. Ingerencja człowieka w obieg wody – Wzbogacenie zasobów i ograniczenie niedoborów w środowisku. Erozja gleb. Przeciwdziałanie erozji - melioracje przeciw erozyjne, fitomelioracje i agromelioracje.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:Pomiar powierzchni na mapach. Bilans wodny zlewni. Bilans wodny obszaru. Metody i zasady pomiaru prędkości i natężenia przepływu w ciekach naturalnych i sztucznych. Zasady regulacji rzek dla potrzeb rolnictwa. Metody określania potrzeb wodnych roślin. Nadmiary i niedobory wodne roślin uprawnych. Melioracje odwadniające – zasady określania potrzeb odwodnienia. Rozpoznanie potrzeb melioracji gruntów ornych. Metody nawadniania użytków zielonych i gruntów ornych. Zabezpieczenie sieci drenarskiej przed uszkodzeniem. Założenia teoretyczne i metodologia stosowania nawodnień rolniczych. Szczegółowe rozpoznanie funkcjonowania systemów nawodnień podsiąkowych, deszczownianych i mikronawodnień. Założenia organizacyjne w zakresie eksploatacji i konserwacji systemów melioracyjnych. Kosztorys - obliczanie kosztów inwestycji melioracyjnych.
Cel kształceniaZapoznanie studentów: z zakresem i specyfiką działań związanych z melioracjami wodnymi, z zagadnieniami związanymi z potrzebami i możliwościami regulowania zasobów wody w środowisku, z wpływem różnych zabiegów melioracyjnych na środowisko przyrodnicze.
Literatura podstawowa1) Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna. , Wyd. PWN Warszawa, 1999, s. 313 2) Kaca E., Ćwiczenia z melioracji rolnych – deszczownie., Wyd. SGGW Warszawa, 1988, s. 87 3) Marcilonek S., Eksploatacja urządzeń melioracyjnych., Wyd. AR Wrocław., 1994, s. 249 4) Prochal P., Podstawy melioracji rolnych., t. 1, Wyd. PWRiL Warszawa., 1986, s. 620 5) Wanke A., Jędryka G., Projektowanie i wykonawstwo drenowań rolniczych. Ćwiczenia., Wyd. SGGW Warszawa., 2001, s. 119
Literatura uzupełniająca1) Żelazo J., Popek Z., wyd. Wyd. SGGW. Warszawa., Podstawy renaturyzacji rzek., 2002r., tom , 319s. 2) Cieśliński Z., wyd. Wyd. AR im. Augusta Cieszyńskiego w Poznaniu., Agromelioracje w kształtowaniu środowiska rolniczego., 1997r., tom , 357s. 3) Prochal P., wyd. Wyd. PWRiL Warszawa., Podstawy melioracji rolnych., 1967r., tom 2, 419s.
Uwagiliczebność grupy do 14 osób