Obsługa subwencji rolniczych

Agricultural subvention service

2023L

Kod przedmiotu01S1-OBSLSUBRO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńSubwencje rolnicze – podstawowe terminy i pojęcia. Zasady wypełniania wniosku o płatności obszarowe, załączniki graficzne. Wypełnianie wniosków o płatności w oparciu o przygotowane założenia (ćwiczenia praktyczne). Analiza wniosków, omawianie kwestii problemowych. Wypełnianie wniosku w systemie eWniosekPlus. Plan działalności rolnośrodowiskowej - analiza pod kątem zasad przygotowywania planu.
Opis wykładówWspólna Polityka Rolna UE – cele zasady i reformy. Subwencjonowanie rolnictwa w wybranych krajach UE (ze szczególnym uwzględnieniem krajów nadbałtyckich). Instytucje związane z kreowaniem i wdrażaniem polityki rolnej ze szczególnym uwzględnieniem roli ARiMR. Zasady subwencjonowania rolnictwa w ramach WPR w Polsce. Rodzaje płatności i wysokości wsparcia. Standardy w ochronie środowiska (cross-compliance). Subwencje prośrodowiskowe. Sankcje karne – wysokość sankcji, zasady i kryteria ich naliczania.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Szumski, Wspólna Polityka Rolna oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej , Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2012 2) Stankiewicz D., Wspólna Polityka Rolna, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/2A78EBD0AA49C2EAC1257799003E0656/$file/WPR.pdf , 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi