Ochrona środowiska

Environmental protection

2021Z

Kod przedmiotu01S1-OCHROSRO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającechemia, botanika, gleboznawstwo
Wymagania wstępnepodstawy pracy w laboratorium, podstawy gleboznawstwa
Opis ćwiczeńAUDYTORYJNE:Stan środowiska przyrodniczego. Właściwości i źródła metali ciężkich w środowisku. Wody powierzchniowe, podziemne - zanieczyszczenie, skutki, ochrona prawna wód powierzchniowych, środowiska morskiego. Gleba – przyczyny degradacji, skutki, ochrona i rekultywacja. Bioremediacja: podstawowa, biostymulacja, bioaugmentacja, fitoremediacja. Wpływ metali ciężkich na plonowanie i jakość roślin oraz na zdrowie ludzi i zwierząt.,ĆWICZENIA:Zasady BHP w laboratorium, program zajęć, warunki zaliczenia przedmiotu. Oznaczanie stopnia degradacji gleb na podstawie zawartości glinu wymiennego. Oznaczanie zawartości Zn w glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi metodą ASA. Określenie stopnia zasolenia gleby oraz konduktywności wód metodą konduktometryczną. Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów i azotu amonowego w wodach powierzchniowych. Oznaczanie zasadowości F i M w wodach. Wpływ metali ciężkich na kiełkowanie roślin
Opis wykładówIA AUDYTORYJNE:Stan środowiska przyrodniczego. Właściwości i źródła metali ciężkich w środowisku. Wody powierzchniowe, podziemne - zanieczyszczenie, skutki, ochrona prawna wód powierzchniowych, środowiska morskiego. Gleba – przyczyny degradacji, skutki, ochrona i rekultywacja. Bioremediacja: podstawowa, biostymulacja, bioaugmentacja, fitoremediacja. Wpływ metali ciężkich na plonowanie i jakość roślin oraz na zdrowie ludzi i zwierząt.,ĆWICZENIA:Zasady BHP w laboratorium, program zajęć, warunki zaliczenia przedmiotu. Oznaczanie stopnia degradacji gleb na podstawie zawartości glinu wymiennego. Oznaczanie zawartości Zn w glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi metodą ASA. Określenie stopnia zasolenia gleby oraz konduktywności wód metodą konduktometryczną. Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów i azotu amonowego w wodach powierzchniowych. Oznaczanie zasadowości F i M w wodach. Wpływ metali ciężkich na kiełkowanie roślin.
Cel kształceniaCelem nauczania przedmiotu jest poznanie zagrożeń i przemian zachodzącymi w środowisku w wyniku jego zanieczyszczenia
Literatura podstawowa1) B.J. Alloway, D.C. Ayers, Chemiczne podstawy zanieczyszczania środowiska 3) Grochowicz, J. Korytkowski, 1999r., "Ochrona przyrody i wód", wyd. WSiP, 4) G. Dobrzański, B.M. Dobrzańska, D. Kiełczewski, 1997r., "Ochrona środowiska przyrodniczego", wyd. Ekonomia i Środowisko, 5) J. Golimowski, S. Rubel, M. Siemieński, , 1994r., "Chemia w badaniu środowiska naturalnego", wyd. WSiP, 6) Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999r., "Biogeochemia pierwiastków śladowych", wyd. PWN., t. 1, wyd. PWN, 1999, s. 1-421 2) E. Pyłka-Gutowska, Ekologia z ochroną środowiska, t. 1, wyd. Oświata, 1999, s. 1-89
Literatura uzupełniająca1) 1) Namiernik J., Jamrógiewicz Z, 1999r., "Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska", wyd. PWN, 2) O’Neill P, 1998r., "Chemia środowiska", wyd. PWN, 3) Zakrzewski S.Z, 2000r., "Podstawy toksykologii środowiska", wyd. PWN., tom
Uwagi