Ogólna uprawa roli i roślin

Rediments of agronomy

2022L

Kod przedmiotu01S1-OURIR
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSiedlisko roślin uprawnych. Czynniki siedliska; przyrodnicze i antropogeniczne. Rolnicza charakterystyka siedliska przyrodniczego Polski. Erozja gleb w Polsce; przyczyny, skutki, możliwości ograniczania. Typy siedliska. Wpływ siedliska na jakość ziemiopłodów. Lasy i zadrzewienia, ich znaczenie w rolnictwie i krajobrazie. Zasoby i struktura użytkowania ziemi rolniczej w Polsce. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Rejonizacja rolnicza; kryteria. Cele, teoria i technika uprawy roli. Systemy uprawy roli. Technologia uprawy roli. Całokształt uprawy roli pod roślinę. Specyfika uprawy różnych typów gleb. Uprawa roli w różnych warunkach siedliskowych. Siew i sadzenie. Technika zbioru i zagospodarowanie ziemiopłodów. Systemy użytkowania ziemi - rys historyczny. Cele, funkcje i teoria płodozmianów. Rodzaje płodozmianów, zasady ich konstruowania. Międzyplony w płodozmianie. Specjalizacja produkcji roślinnej i płodozmianów. Zjawisko zmęczenia gleb. Czynniki antyzmęczeniowe w rolnictwie. Ocena płodozmianów.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Przegląd i struktura zasiewów roślin uprawnych w Polsce. Poznanie znaczenia gospodarczego, wymagań siedliskowych i agrotechnicznych oraz podstawowej morfologii roślin rolniczych. Nasionoznawstwo roślin rolniczych. Narzędzia uprawowe i ich działanie. Całokształt uprawy roli pod roślinę w płodozmianie, w zależności od warunków siedliskowych. Ćwiczenia terenowe z zakresu technologii uprawy roli, siewu, sadzenia oraz pielęgnacji roślin, z zastosowaniem różnych narzędzi. Zapoznanie się ze stanem wegetacji roślin uprawnych w polu.Projektowanie płodozmianów, w dostosowaniu do warunków siedliskowych i według celu produkcji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Świętochowski B., Jabłoński B., Krężel R., Radomska M.,, Ogólna uprawa roli i roślin., t. 1, PWRiL,, 1996, s. 1-406 2) Red. Roszak W, Ogólna uprawa roli i roślin., t. 1, PWN., 1997, s. 1-427 3) Red. Kotecki A, Uprawa roślin, t. Tom I, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2020, s. 17-527
Literatura uzupełniająca
Uwagiwskazane małe grupy