Praktyka kierunkowa

Practical vocational training

2023L

Kod przedmiotu01S1-PKIER
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTERENOWE:Praca studenta i realizacja programu praktyki w zakładzie, gospodarstwie, instytucji pod stałym nadzorem opiekuna zakładowego praktyki. Nadzór przebiegu praktyki przez nauczyciela akademickiego oraz współdziałanie ze studentem i opiekunem zakładowym w sprawie realizacji treści programowych praktyki, prowadzonej dokumentacji i innych. Praca w grupach w Uczelni oraz indywidualna w terenie,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Zapoznanie studentów z kryteriami doboru miejsc odbywania praktyk, zasadami oraz ramowym programem praktyki, harmonogramem przygotowań i przebiegu praktyki. Wskazanie na problemy i zagrożenia wynikające z realizacji praktyki.
Opis wykładówPrzedstawienie zasad i problemów w przygotowaniu do praktycznego podjęcia pracy w rolnictwie. zagadnienia dotyczące propedeutyki zawodu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Akty prawne, instrukcje obsługi sprzętu, wewnętrzne zarządzenia i regulaminy, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi