Turystyka wiejska

Rural Tourism

2022Z

Kod przedmiotu01S1-TWI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Młynarczyk K. (red.) , Agroturystyka, t. 1, Wyd. UWM, Olsztyn, 2002, s. s.220 2) M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, t. 1, PWE Warszawa, 2006, s. s. 252
Literatura uzupełniająca
Uwagi