Agroekologia

Agroecology

2019Z

Kod przedmiotu2001N1-AGROE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPopulacja: cechy, dynamika populacji, konstruowanie tabel życia i wyznaczanie krzywych przeżywania. Analiza sieci zależności pokarmowych. Struktura i funkcjonowanie ekosystemu: krążenie materii i przepływ energii. Produkcja pierwotna oraz wydajności ekologiczne w ekosystemie. Metody klasyfikacji szaty roślinnej w agroekosystemie. Analiza ekologiczna zbiorowisk roślinnych agrocenoz. Bioindykacja i biomonitoring środowiska. Rośliny jako bioindykatory warunków środowiska rolniczego.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia ekologiczne i ich definicje. Działy ekolgii. Abiotyczne i biotyczne czynniki środowiska i ich charakterystyka; kompleksowość czynników. Tolerancja ekologiczna organizmów na czynniki środowiska. Nisza ekologiczna. Biocenoza: rodzaje biocenoz, struktura, interakcje między organizmami. Równowaga biocenotyczna. Bioróżnorodność i jej znaczenie w przyrodzie. Sukcesja ekologiczna. Charakterystyka ekosystamów rolniczych: czynniki abiotyczne, składniki agrobiocenozy. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na biocenozy pól uprawnych.
Cel kształceniaPoznanie złożoności układów ekologicznych na ponadorganizmalnych poziomach życia oraz czynników wpływających na ich zróżnicowanie w ekosystemach rolniczych
Literatura podstawowa1) Banaszak J., Wiśniewski H., Podstawy ekologi, Wyd. A.Marszałek, Toruń, 2004, s. 1-595 2) Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. , Krótkie wykłady. Ekologia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2000, s. 1-396 3) J. Strzałko i T.Mossor-Pietraszewska, Kompendium wiedzy o ekologii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1999, s. 1-549 4) Prończuk J., Podstawy ekologii rolniczej, PWN, Warszawa, 1982, s. 1-348 5) Wiąckowski S., Ekologia ogólna, Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz, 1999, s. 1-462 6) Zimny H., Ekologia ogólna, ARW A.Grzegorczyk, 2002, s. 1-217
Literatura uzupełniająca1) Skrzyczyńska J., Wybrane zagadnienia z ekologii, Wyd. Akademii Podlaskiej, 2006, s. 1-257 2) Markow M., Agrofitocenologia nauka o zbiorowiskach roślinnych pól uprawnych, PWRiL, Warszawa, 1978, s. 1-267 3) Tischler W. , Agroekologia, PWRiL, Warszawa, 1971, s. 1-485 4) Weiner J., Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2003, s. 1-609
Uwagi