Chów i hodowla zwierząt I

Breeding and Raising Livestock I

2020L

Kod przedmiotu2001N1-CHZI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającefizjologia i biochemia zwierząt
Wymagania wstępnezaliczone przedmioty wprowadzające lub pokrewne
Opis ćwiczeńPokrój zwierząt gospodarczych. Cykle produkcyjne i reprodukcyjne bydła, trzody i drobiu. Sprzęt do utrzymania zwierząt .Techniki produkcji mleka. Techniki produkcji mięsa i jaj . Ocena jakości jaj i mleka zwierząt gospodarskich utrzymywanych różnymi technikami.
Opis wykładówZnaczenie chowu i hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu w gospodarce żywnościowej. Techniki utrzymania zwierząt . Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji mięsa, mleka i jaj. Zasady i metody żywienia zwierząt. Chów otwarty kuraków na terenach rolniczych.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu biologicznych podstaw technologii produkcji i użytkowania bydła, trzody chlewnej i drobiu
Literatura podstawowa1) J. Jankowski, Hodowla i użytkowanie drobiu , PWRiL Warszawa, 2012 2) Pogorzelska J, Chów i hodowla bydła, UWM Olsztyn, 2013 3) Falkowski J , Chów trzody chlewnej, ART. Olsztyn , 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi