Gospodarka łąkowa na obszarach prawnie chronionych

Grassland Management in Protected Areas

2021L

Kod przedmiotu2001N1-GLAK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBotanika, Ekologia
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńNajważniejsze zbiorowiska trawiaste – gatunki charakterystyczne, występowanie, znaczenie gospodarcze i przyrodnicze. Charakterystyka najcenniejszych pod względem przyrodniczym łąk trzęślicowych, selernicowych, rajgrasowych, kaczeńcowych, muraw kserotermicznych i napiaskowych oraz mechowisk i turzycowisk.
Opis wykładówUżytki zielone w Polsce i na świecie. Różnorodność ekosystemów trawiastych. Walory przyrodnicze łąk i pastwisk. Zbiorowiska trawiaste a ochrona bioróżnorodności. Czynniki sprzyjające zachowaniu bioróżnorodności użytków zielonych. Siedliska łąkowe na obszarach Natura 2000. Zasady użytkowania łąk w programach rolnośrodowiskowych . Odtwarzanie bogatych florystycznie łąk. Ptaki obszarów trawiastych - najważniejsze gatunki będące przedmiotem specjalnej troski w Unii Europejskiej. Motylowe łąki. Pozapaszowe wykorzystanie biomasy pozyskiwanej z łąk bagiennych.
Cel kształceniaPoznanie bioróżnorodności użytków zielonych oraz zasad gospodarowania służących zachowaniu walorów przyrodniczych łąk i pastwisk
Literatura podstawowa1) Guziak R., Lubaczewska S. (red.), Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łąki i pastwiska , PTPP „pro Natura", 2001, s. ss.147 2) Scotton M., Golińska B., Goliński P., Kirmer A., Krautzer B. (red.), Praktyczny podręcznik zbioru nasion i ekologicznego odtwarzania bogatych florystycznie łąk, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań, 2012, s. ss.131
Literatura uzupełniająca1) Hołdyński Cz., Krupa M. (red.), wyd. Mantis, Olsztyn, Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, 2009r., tom , ss.294s. 2) Matuszkiewicz W., wyd. PWN, Warszawa, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, 2008r., tom , ss.536s.
Uwagibrak