Gleboznawstwo I

Soil science I

2019Z

Kod przedmiotu2001N1-GLEBI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia, chemia, fizyka, geografia
Wymagania wstępnewiedza, umiejętności i kompetencje na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńPoznanie składu mineralogicznego i petrograficznego gleb oraz nabycie umiejętności rozpoznawania utworów z których wykształciły się gleby. Znajomość procesów glebotwórczych oraz czynników kształtujących rzeźbę litosfery. Wskazanie metod i praktyczne oznaczanie właściwości chemicznych i powietrzno-wodnych gleb. Zrozumienie wpływu procesów glebotwórczych na kształtowanie się właściwości i żyzności gleb.
Opis wykładówPodstawowe wiadomości o budowie ziemi. Minerały i skały litosfery – geneza oraz wartość użytkowa i glebotwórcza. Formy terenu procesów glacjalnych, fluwioglacjalnych, peryglacjalnych, eolicznych i fluwialnych. Gleba jako element środowiska przyrodniczego i krajobrazu. Funkcje gleby. Części składowe gleby. Właściwości fizyczne, chemiczne, wodne i biologiczne gleb. Odczyn i właściwości sorpcyjne gleb.
Cel kształceniaPoznanie składu mineralogicznego i petrograficznego gleb oraz nabycie umiejętności rozpoznawania utworów z których wykształciły się gleby. Znajomość procesów glebotwórczych oraz czynników kształtujących rzeźbę litosfery. Wskazanie metod i praktyczne oznaczanie właściwości chemicznych i powietrzno-wodnych gleb. Zrozumienie wpływu procesów glebotwórczych na kształtowanie się właściwości i żyzności gleb.
Literatura podstawowa1) Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z, "Badania ekologiczno-gleboznawcze", Wyd. Nauk. PWN, 2004, s. 344 2) Hillel D., „Gleba w środowisku”, Wyd. Nauk. PWN, 2012, s. 344 3) Łachacz A. (Red.), "Zarys geologii i geomorfologii", UWM oLsztyn, 2015, s. 117 4) Łachacz A. (Red.), "Właściwości gleb", UWM Olsztyn, 2007, s. 67 5) Mocek A. (Red.), „Gleboznawstwo”, Wyd. Nauk. PWN SA, 2015, s. 571 6) Zawadzki S. (Red.), "Gleboznawstwo", PWRiL, 1999, s. 560
Literatura uzupełniająca1) Mocek., Drzymała., Maszner P., wyd. AR Poznań, "Geneza analiza i klasyfikacja gleb", 1997r., tom , 416s.
Uwagićwiczenia laboratoryjne.