Herbologia

Herbology

2020L

Kod przedmiotu2001N1-HERBO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebotanika, agroekologia, ogólna uprawa roli i roślin – równolegle
Wymagania wstępneznajomość botaniki, fizjologii roślin, uprawy roślin i elementów agroekologii
Opis ćwiczeńPrzegląd i charakterystyka botaniczno-rolnicza ważniejszych gatunków chwastów występujących w łanach roślin uprawnych. Rozpoznawanie chwastów w różnych fazach rozwojowych. Zbiorowiska chwastów roślin uprawnych. Nasionoznawstwo chwastów. Projektowanie programów regulacji zachwaszczenia w różnych roślinach uprawnych.
Opis wykładówChwasty jako elementy agrofitocenoz. Źródła i przyczyny zachwaszczenia. Szkodliwość chwastów. Biologia chwastów. Podziały chwastów według różnych kryteriów i ich praktyczne znaczenie. Chwasty jako wskaźniki warunków siedliska. Przewaga biologiczna chwastów nad rośliną uprawną. Agrotechnika, a zachwaszczanie pól uprawnych. Kompensacja chwastów. Progi szkodliwości chwastów. Wykorzystanie allelopatii w sterowaniu zachwaszczeniem. Kierunki zmian w zachwaszczeniu pól. Metody oceny stanu zachwaszczenia łanów. Metody ochrony roślin przed chwastami. Herbicydy - korzyści i negatywne skutki ich stosowania. Ważniejsze substancje aktywne herbicydów i ich formy użytkowe. Mechanizmy działania, selektywność herbicydów. Czynniki warunkujące skuteczność biologiczną herbicydów, substancje wspomagające. Uodparnianie się chwastów na herbicydy. Ekologiczne skutki stosowania herbicydów. Integrowana regulacja zachwaszczenia.
Cel kształceniaCelem jest zapoznanie studentów z biologią i ekologią chwastów występujących w łanach roślin uprawnych, różnymi aspektami ich szkodliwości oraz metodami regulacji zachwaszczenia.
Literatura podstawowa1) Woźnica Z.,, Herbologia., t. 1, PWRiL, 2012, s. 1-430 2) Paradowski A., Atlas chwastów. , t. 1, Plantpress., 2013, s. 1-232 3) Zalecenia ochrony roślin , Zalecenia ochrony roślin. rozdziały dotyczące herbicydów., t. 1, IOR-PIB w Poznaniu, 2016, s. 1-233 4) Zalecenia ochrony roślin , Zalecenia ochrony roślin.Rozdziały dotyczące zwalczania chwastów w roślinach uprawnych., t. 2, IOR-PIB w Poznaniu, 2016, s. 1-305 5) Etykiety herbicydów, Etykiety herbicydów - instrukcje stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi., www.minrol.gov.pl., 2017
Literatura uzupełniająca1) publikacje naukowe traktujące o chwastach i regulacji zachwaszczenia , wyd. IOR Poznań,, zamieszczone w wydawnictwach dotyczących ochrony roślin - np. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin,http://www.progress.plantprotection.pl/ , tom 2) Podbielkowski Z. , wyd. WSiP. W-wa,, Wędrówki roślin. , 1995r., tom , 1-239.s. 3) Adamczewski K. , wyd. PWN,, Odporność chwastów na herbicydy., 2012r., tom , 1-276.s. 4) Aldrich R. J. , wyd. Tow. Chemii i Inżynierii Ekologicznej, , Ekologia chwastów w roślinach uprawnych. , 1997r., tom , 1-461.s. 5) Podbielkowski Z. , wyd. WSiP. W-wa,, Wędrówki roślin. , 1995r., tom , 1-239.s. 6) Paradowski A., wyd. Grupa Osadkowski, , Herbologia w tabelach., 2015r., tom , 1-499s.
Uwagiwskazane małe grupy