Hodowla roślin

Plant breeding

2020L

Kod przedmiotu2001N1-HODROS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGenetyka roślin, fizjologia roślin
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza zakresu genetyki roślin oraz procesów fizjologicznych zachodzących w organizmach roślin
Opis ćwiczeńBiologia kwitnienia roślin uprawnych. Genetyczne podstawy hodowli gatunków samo- i obcopłodnych. Hodowla krzyżówkowa – rodzaje krzyżówek i sposoby ich wykonywania. Mieszańce oddalone. Dziedziczenie cech jakościowych i ilościowych. Zasady wykonywania selekcji w hodowli roślin. Podstawowe formy oceny materiałów hodowlanych. Hodowla odpornościowa na najważniejsze stresowe czynniki abiotyczne (mróz i susza) i biotyczne (patogeny roślin). Ocena zdolności kombinacyjnej i zasady tworzenia mieszańców heterozyjnych. Hodowla zbóż. Hodowla roślin okopowych. Hodowla roślin przemysłowych. Hodowla roślin motylkowatych. Organizacja hodowli roślin w Polsce i na świecie
Opis wykładówMiejsce hodowli wśród nauk rolniczych, zarys historyczny, terminologia stosowana w hodowli roślin, metody hodowli. Pojęcie odmiany rolniczej. Organizacja przed- i porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w Polsce. Ocena, rejestracja i ochrona odmian. Ośrodki pochodzenia plazmy zarodkowej. Ochrona zasobów genowych roślin uprawnych - banki genów, kolekcje i ich zadania. Odziedziczalność cech i postęp genetyczny. Hodowla rekombinacyjna, heterozyjna i mutacyjna. Indukowanie poliploidalności. Wykorzystanie kultur tkankowych w hodowli roślin. Rośliny transgeniczne - sposoby uzyskiwania, właściwości, dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy hodowli nowych odmian z wykorzystaniem transformacji genetycznej. Jakościowy i odpornościowy kierunek hodowli. Specyfika hodowli odmian rolniczych przydatnych dla rolnictwa ekologicznego
Cel kształceniaUświadomienie konieczności poszukiwania i indukowania nowej zmienności genetycznej roślin uprawnych.Zapoznanie z metodami stosowanymi w twórczej i zachowawczej hodowli roślin.Zaznajomienie z metodami biotechnologicznymi wykorzystywanymi we współczesnej hodowli roślin. Zapoznanie z metodami statystycznymi stosowanymi we współczesnej hodowli roślin. Zapoznanie z kierunkami hodowli najważniejszych roślin rolniczych
Literatura podstawowa1) Michalik B. (red.).,, Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii., PWRiL, 2009 2) Kuraczyk A., Packa D., Wiwart M., , Hodowla roślin. Materiały pomocnicze do ćwiczeń, UWM Olsztyn, 2003 3) Malepszy S. (red.), Biotechnologia rośłin., PWN, 2009
Literatura uzupełniająca1) Acquaah G., wyd. Wiley, Principles of Plant Genetics and Breeding, 2nd Edition, 2012r., tom
Uwagi