Łąkarstwo

Grassland Science

2020L

Kod przedmiotu2001N1-LAK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBotanika, Gleboznawstwo
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBudowa morfologiczna traw. Charakterystyka najważniejszych gospodarczo gatunków traw i roślin motylkowatych – budowa morfologiczna, wymagania siedliskowe i zastosowanie. Pospolite zioła łąkowo-pastwiskowe. Chwasty użytków zielonych – podział, najważniejsze gatunki. Gatunki z rodziny turzycowatych i sitowatych. Rozpoznawanie roślin łąkowo-pastwiskowych w różnych siedliskach.
Opis wykładówRozmieszczenie trwałych użytków zielonych w Polsce i na świecie. Gospodarcze i przyrodnicze znaczenie użytków zielonych. Czynniki siedliskowe użytków zielonych. Typologiczny podział łąk. Fitosocjologiczna klasyfikacja zbiorowisk trawiastych. Nawożenie użytków zielonych. Zasady racjonalnego użytkowania łąk i pastwisk. Sposoby poprawy (zagospodarowania) użytków zielonych. Rola użytków zielonych w ochronie środowiska
Cel kształceniaPoznanie przyrodniczych i gospodarczych funkcji użytków zielonych oraz zasad racjonalnego użytkowania łąk i pastwisk. Poznanie najważniejszych gatunków traw, roślin motylkowatych, turzycowatych i sitowatych oraz ziół i chwastów.
Literatura podstawowa1) Rogalski M., Łąkarstwo, Kurpisz Poznań, 2004, s. 1-272 2) Falkowski M., Łąkarstwo i gospodarka łąkowa, PWRiL Warszawa, 1983, s. 1-615 3) Grzegorczyk S., Rośliny zbiorowisk trawiastych, UWM Olsztyn, 2010, s. 1-145
Literatura uzupełniająca1) Kozłowski S., Goliński P., Swędrzyński A., wyd. Parnas Inowrocław, Trawy, 1998r., tom , 1-344s. 2) Rutkowska B., wyd. PWRiL Warszawa, Atlas roślin łąkowych i pastwiskowych, 1984r., tom , 1-367s.
Uwagibrak