Metody diagnostyczne w patofizjologii roślin

Diagnostic methods in plant pathophysiology

2021L

Kod przedmiotu2001N1-MDWPR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającefitopatologia, genetyka roślin, fizjologia roślin, biochemia
Wymagania wstępneznajomośc głównych patogenów roślin
Opis ćwiczeńMetody diagnostyczne chorób roślin (tradycyjna, immunologiczna ELISA, biologii molekularnej z zastosowaniem techniki PCR i real-time PCR ze szczególnym uwzględniem ważnych gospodarczo patogenów grzybowych). Diagnostyka i identyfikacja patogenów grzybowych z użyciem specyficznych gatunkowo starterów. Ilościowe określanie DNA patogennego grzybów z rodzaju Fusarium oraz genów odpowiedzialnych za wytwarzanie toksyn. Diagnostyka GMO.
Opis wykładówMetody diagnostyki chorób roślin. Pojęcie stresu. Czynniki biotyczne i abiotyczne wywołujące stresy u roślin. Reakcja roślin na niekorzystne czynniki środowiska. Pojęcie choroby, czynniki sprawcze chorób roślin. Patogeneza chorób wirusowych, bakteryjnych, fitoplazmatycznych, spiroplazmatycznych i grzybowych. Funkcje fizjologiczne rośliny chorej. Mechanizmy odporności roślin na choroby. Interakcje patogen-roślina na poziomie molekularnym. Rola molekuł sygnałowych, elicitorów i supresorów w mechanizmnie odporności na choroby. Mechanizmy działania fungicydów na komórki grzyba. Mechanizmy odporności grzybów na fungicydy.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z najnowszymi metodami diagnostycznymi (tradycyjna, immunologiczna, biologii molekularnej (izolacja DNA z tk. roślinnych oraz ziarna i nasion, reakcja PCR, real-time PCR) chorób roślin oraz z niektórymi aspektami patofizjologii roślin wywołanymi stresami biotycznymi i abiotycznymi. Umiejętność praktycznego wykonywania testów diagnostycznych fitopatogenów grzybowych.
Literatura podstawowa1) Płażek A. , Patofizjologia roślin , Wydawnictwo UR, Kraków, 2011 2) Kozłowska M., Konieczny G., Biologia odporności roślin na patogeny i szkodniki , wyd. AR, Poznań, 2003 3) Woźny A., Przybył K (red.), Komórk roślinne w warunkach stresu „Komórki in vitro"", t.I/cz.1, 2 i 3. , t. I, wyd. Wydawnictwi Naukowe UAM, Poznań, 2004
Literatura uzupełniająca1) Różni autorzy, artykuły naukowe, Różne wydawnictwa, od 2010
UwagiLiczebnośc grupy na ćwiczeniach laboratoryjnych 12 osób