Mikroorganizmy w technologiach rolniczych

Microorganisms in Agricultural Technologies

2020Z

Kod przedmiotu2001N1-MTR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającemikrobiologia
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu mikrobiologii
Opis ćwiczeńMikrobiologiczne przemiany bezazotowej materii organicznej. Udział drobnoustrojów w przemianach związków azotu. Udział drobnoustrojów w przemianach związków fosforu i siarki. Określenie żyzności gleb na postawie wskaźników mikrobiologicznych. Charakterystyka rolniczych szczepionek mikrobiologicznych. Charakterystyka drobnoustrojów epifitycznych. Charakterystyka mikroorganizmów przetworów mięsnych, mlecznych, owocowo-warzywnych, pasz oraz produktów konserwowanych. Mikrobiologiczna ocena stanu pomieszczeń rolniczych. Mikroorganizmy stosowane w technologiach oczyszczania ścieków rolniczych. Procesy fermentacji mikrobiologicznych wykorzystywane w technologiach rolniczych. Procesy fermentacji nawozów naturalnych i substratów nawozów organicznych.
Opis wykładówDrobnoustroje symbiotyczne, asymbiotyczne i endofityczne w produkcji roślinnej. Mikroorganizmy w technologiach uprawy roślin. Bakteriryza i mykoryza.Mikroorganizmy PGPR, DRMO, GMM. Rola drobnoustrojów w wytwarzaniu fitohormoów. Mikrobiologiczne przetwarzanie produktów mięsnych, mleczarskich, roślinnych, owocowo-warzywnych. Screening i konstrukcja szczepionek mikrobiologicznych. Procesy mikrobiologiczne w rolnictwie. Przemysłowe wykorzystanie drobnoustrojów. Mikrobiologiczna transformacja odpadów rolniczych. Deterioracja infrastruktury rolniczej. Zagrożenia mikrobiologiczne w technologiach rolniczych. Drobnoustroje chorobotwórcze. Endo- i egzotoksyny mikrobiologiczne.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy w zakresie roli drobnoustrojów w procesach technologicznych stosowanych w produkcji: roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym.
Literatura podstawowa1) Salyers A.A., Whitt D.D. , Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość I środowisko. , PWN, Warszawa, 2003 2) Libudzisz Z., Kowal K. , Mikrobiologia techniczna, t. I i II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2000 3) Duszkiewicz – Reinhard W., Grzybowski R., Sobczak E. , Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2002 4) Jędrczak A., Biologiczne przetwarzanie odpadów, PWN Warszawa, 2007 5) Łaniewska – Trokenheim Ł. , Mikrobiologia w towaroznawstwie żywności, Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2007 6) Zmysłowska I., Korzekwa K. , Drobnoustroje w biotechnologii, Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2011
Literatura uzupełniająca1) Mocek A., wyd. PWN Warszawa, Gleboznawstwo. , 2015r., tom 2) Malej J, wyd. Wydawnictwo WNT Warszawa, Unieszkodliwianie odpadów i osadów ściekowych. , 2007r., tom 3) Bernat K., Wojnowska-Baryła I., Kasiński S., Agopsowicz M. , wyd. UWM Olsztyn, Technologie i biotechnologie stosowane w mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych. Trendy w biotechnologii środowiskowej, 2011r., tom 4) Baran S., Łębetowicz J., Krzywy E., wyd. PWRiL , Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Podstawy teoretyczne i praktyczne, 2011r., tom
UwagiZajęcia laboratoryjne - maksymalnie w grupie 16. osobowej.